Terug
Gepubliceerd op 28/12/2023

Besluit  gemeenteraad

wo 27/12/2023 - 19:00

Voetweg 38 - Rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
FEITEN EN CONTEXT

Motivatie behandeling voetweg nr. 38 te Pellenberg

de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen

  • landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor lntertopo, Halensebaan 688, 3290 Diest werd aangesteld om een rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 38 te Pellenberg op te stellen
  • landmeter Rudi de Winter voor landmeterskantoor lntertopo, Halensebaan 68, 3290 Diest werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.
  • Het plan en schattingsverslag werd samengevoegd tot een dossier gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38.

Huidige toestand van voetweg nr. 38 te Pellenberg

Voor het deel van voetweg 38 gelegen tussen de Lostraat en de Boschstraat in Bierbeek ligt de voetweg volgens de ligging van de Atlas der Buurtwegen op de kadastrale percelen: 167R, 138E, 139H, 140A, 163C, 141C, 141B, 141A, 143B, 143G, 162C, 162B, 159,156C, 144B, 153B, 151B, 144A, 147A. ln dit deel is de weg open en toegankelijk.
Voor het deel van voetweg 38 gelegen tussen de Lostraat en de Meistraat ligt de voetweg op de kadastrale percelen: 84N, 84C, 84D, 40N2 en verder in het openbaar domein tot aan de Meistraat. Deze voetweg wordt nu anders gebruikt dan hij getekend is in de Atlas der Buurtwegen. Op sommige delen is hij een beetje drassig.
Voetweg 38 in Pellenberg werd opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.
Voetweg 38 te Pellenberg werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). ln het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 38 deels te openen en deels af te schaffen.

Ruimtelijke kadering van de weg

Voetweg 38 in Pellenberg ligt volgens het origineel gewestplan Leuven (7/4/1977) in Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (code 00-0901) en in natuurgebied (code 00_0701) voor het deel door het bos op de percelen van ANB.

Gewenste toestand van voetweg nr. 38 te Pellenberg

voor het deel van voetweg 38 gelegen tussen de Lostraat te Lubbeek en de Boschstraat in Bierbeek wordt de voetweg behouden op de kadastrale percelen 167R, 138E, 139H, 140A, 163C, 141C, 141B, 141A, 143B, 143G, 162C, L628,159, 156C, 144B, 153B, 1518, 144A, 147A.
Op de kadastrale percelen 159, 156C en 1538 wordt de voetweg gedeeltelijk afgeschaft (bouwperceel en afsluiting draad). Op het kadastraal perceel 144B wordt de voetweg gedeeltelijk geopend (landbouwperceel). Door de kleine wijziging van de voetweg tussen de Lostraat en de Boschstraat in Bierbeek toegankelijk.

Voor het deel van voetweg 38 gelegen tussen de Lostraat en de Meistraat blijft de voetweg op de huidige toestand behouden op de kadastrale percelen 84N, 84C en 84D. Op het kadastraal perceel 84N wordt de voetweg voor een klein deeltje verplaatst op hetzelfde perceel. De voetweg ligt volgens de Atlas in de gracht en wordt nu naast de gracht verplaatst. Op het perceel 40N 2 wordt de voetweg afgeschaft en wordt de voetweg deels geopend op het perceel 84D en op het openbaar domein.
Door de kleine wijziging aan dit deel van de blijft de verbinding tussen de Lostraat en de Meistraat toegankelijk.

Door de wijziging van deze gemeentewegen zijn geen nutsleidingen die op private eigendommen zullen liggen.

Procedure

Het rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2023.

Het openbaar onderzoek ging door van maandag 9 oktober 2023 tot en met donderdag 9 november 2023.

Er werd een PV van sluiting opgesteld op 9 november 2023. Er werden twee bezwaarschriften ingediend. De bezwaarindieners betwisten de ligging van voetweg 38 op hun perceel overeenkomstig het plan van landmeterskantoor Intertopo. Daarnaast waren er nog bezwaren in verband met de visualisering en het gebruik van de trage weg. Deze punten worden hier overgenomen, besproken en weerlegd.

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 17§4, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan.

Artikel 17§5 stelt dat de gemeenteraad binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vaststelt. Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzicht van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

 


JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 'procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen' - de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2023 i.v.m. voetweg 38 - rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2/10/2023 in verband met voetweg 38 - rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg - openbaar onderzoek van 9 oktober 2023 tot en met 9 november 2023

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2023 in verband met PV van sluiting van het openbaar onderzoek betreffende het rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2023 in verband met de weerlegging van de bezwaren betreffende het rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg.

ARGUMENTATIE

 Een bezwaarindiener meldt dat hij akkoord kan gaan met het plan wanneer:

    - iedere betrokken eigenaar akkoord gaat

In deze procedure werden de eigenaars aangeschreven met de expliciete vraag om een schriftelijk akkoord. Hier kregen wij van 2 percelen de expliciete goedkeuring.

Vervolgens kwam het openbaar onderzoek wat ook kenbaar gemaakt werd via aangetekende brieven aan de betrokken eigenaars. Zij kregen de kans om bezwaar aan te tekenen. Wij gaan ervan uit dat eigenaars die geen expliciete goedkeuring gaven, maar ook geen bezwaar indienen, impliciet akkoord gaan met de regeling.

 

    - de grenspalen op en langs de voetweg zichtbaar gemaakt worden en dat verdwenen/beschadigde palen vervangen worden.

De grenspalen duiden een eigendom aan. Het bevestigen van een trage weg wijzigt niets aan de eigendomssituatie.

 

    - er een duidelijke bewegwijzering komt bij elke richtingsverandering van de voetweg.

Dit om te voorkomen dat gebruikers van de voetweg door de landbouwteelten lopen of rijden. Er zijn zelfs mensen die over mijn erf lopen richting Langelostraat. Ik heb dit proberen te verhinderen door een afspanning te plaatsen maar men blijft er overheen klauteren zelfs met rugzak. Als mijn tarwe of gerst 20 cm hoog staat, is dat voor sommigen een prachtig grasland om in te spelen al dan niet met de honden. Anderen lopen gewoon azimut (de kortste weg in rechte lijn) door mijn gewassen. Als je dan vraagt om uit de teelt te komen begint men te schelden, te dreigen met politie, enz.

We begrijpen dat dit uiterst vervelend en ongewenst gedrag is, dat we zeker niet wensen te stimuleren. Op de voorstellen die de bezwaarindiener doet, kunnen we niet allemaal ingaan. Hieronder lijsten we op wat we als gemeente wél doen hiervoor.

Voor de bebording van de trage wegen heeft de gemeente Lubbeek ingetekend op het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant. Een keer per jaar (augustus-september) kunnen wij nieuwe borden bestellen voor de wegen die recent goedgekeurd zijn. Deze borden zijn specifiek bedoeld voor smalle, onverharde wegen. Meer informatie is op deze site te vinden: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/mobiliteit-en-verkeer/trage-wegen/samenaankoop-naambordjes-voor-trage-wegen#:~:text=In%20meer%20dan%2030%20van,iedereen%20ze%20permanent%20mag%20gebruiken.

 Wanneer de weg voldoende gebruikt wordt, zal hij ook zichtbaarder worden. Wij gaan ervan uit dat niet elke richtingswijziging zichtbaar moet worden gemaakt. We wensen hier ook de afweging te maken tussen duidelijkheid en landschapsvervuiling door te veel borden. Normalerwijze wordt een bord aangebracht bij het begin en het einde van de voetweg.

 

 - er aan het begin, zowel kant Lostraat als kant Bosstraat Korbeek-Lo, van voetweg 38:

 a) een verbodsbord geplaatst wordt voor gemotoriseerde voertuigen (bromfiets, crossmoto, quad, enz)

Er kunnen na evaluatie ten alle tijden bijkomende maatregelen genomen worden. Maar het is af te raden om verbodsborden te plaatsen voor zaken die al door de algemene wegcode verboden zijn. Een voetweg van 1.65 is niet bedoeld voor gemotoriseerd verkeerd.

Door het pad 1.65m breed te voorzien en in natuurlijke staat te laten wordt het minder geschikt voor gemotoriseerde voertuigen.

b) een bord geplaatst wordt met volgende vragen aan de gebruikers:

 - gelieve geen afval op en naast de voetweg achter te laten

Er is in het gemeentelijk Gasreglement  (GAS5) van toepassing

https://www.lubbeek.be/gemeentelijke-administratieve-sancties-gas 

Het achterlaten van afval is strafbaar met een administratieve geldboete van maximum 350 € 

De gemeente voert regelmatig communicatie en sensibilisatie, laatst nog rond hondenuitwerpselen.

- gelieve op de voetweg te blijven en niet over de landbouwpercelen te lopen of te rijden

In het algemeen moeten mensen rekening houden met het respecteren van privé-eigendom dat geldt ook voor akkers en landbouwactiviteiten. Het is belangrijk om de rechten van grondeigenaren te respecteren. Dit zou algemeen gekend moeten zijn.

We kunnen daar over sensibiliseren en communiceren. Het plaatsen van borden, die verder geen enkele juridisch waarde hebben, is te vermijden het zou tot visuele vervuiling leiden en een inflatie van verkeersborden ( dit soort bord is in de wegcode niet voorzien). Voor de leesbaarheid van het wegbeeld wordt dat niet gedaan.

      - de voetweg vanaf april tot oktober maandelijks gemaaid wordt, zo niet zullen de gebruikers door de landbouwgewassen blijven lopen.

 De gemeente werkt voor het onderhoud van de Trage Wegen samen met IGO. Voetweg 38 wordt vanaf goedkeuring mee opgenomen in het onderhoudsprogramma.

De voetwegen worden 2x per jaar gemaaid, meestal eerste beurt begin juni, 2de maaibeurt rond begin september. Dit jaar was uitzonderlijk een zeer nat jaar waardoor het gras een snellere begroeiing had. Dit is een beheerregime dat ook in andere gemeentes gehandhaafd wordt.

Discussie over de ligging van de weg

Bezwaarindiener 1 stuurt met zijn bezwaar ook een landmetersplan mee van landmeter Bladt, dd1996. Op dit plan is te zien dat de voetweg te paard ligt op de percelen. Bezwaarindiener meent dat dit op de plannen van de gemeente niet zo is. Echter het plan van landmeter Bladt bevestigt de meting van Intertopo. We zullen bezwaarindiener 1 uitnodigen om dit verder toe te lichten.

Bezwaarindiener 2 stuurde een verkoopsaffiche mee waarop er met een stippellijntje wordt aangeduid dat er een voetweg is, ogenschijnlijk alleen op het naburig perceel. Dergelijke verkoopsaffiche is echter geen officieel geldig landmetersplan. Op basis van het plan van Intertopo en de bevestigende meting van landmeter Bladt, zal bezwaarindiener 2 eveneens worden uitgenodigd om de exacte ligging toe te lichten.

Conclusie

De aangebrachte bezwaren zijn geen reden om niet verder te gaan met de huidige procedure.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. Kennis te nemen van de inhoud van de bezwaren die werden ingediend tegen het rooilijnplan gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg.

Art. 2. Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg.

Art. 3. De gemeenteraad stelt het schattingsverslag met de voorgestelde meer/minwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing en versmalling van voetweg 38 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Rudi De Winter, voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest, definitief vast.

Art. 4. Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 18 en 19 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art.25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing