Terug
Gepubliceerd op 11/01/2023

Besluit  gemeenteraad

di 20/12/2022 - 19:00

Lubbeek - voetweg 60 - grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 - definitieve goedkeuring

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Martine Adams, Marijke Gidts, Leden
Afwezig: Sarah Delanoeije, Raadslid
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

Voetweg 60 te Lubbeek is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Lubbeek.

De gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Dit geschil resulteerde in een dadingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en Dhr. Van Damme. Deze dadingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014. De gemeente Lubbeek engageerde zich om 6 trage wegen per jaar aan te pakken.

Voetweg 60 te Lubbeek werd opgenomen opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 20018 en door de deputatie in zitting van 10 januari 2019.

Het trage wegen actieplan beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie voor deze materie.  Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.

Voetweg 60 te Lubbeek werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 60 te Lubbeek te verplaatsen.

Het voorstel tot afschaffing van voetweg 60 te Lubbeek werd afgetoetst aan de principes van de artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 60 vormt een verbinding tussen de Leibeekstraat en Herendaal. Deze verbinding bestaat nog steeds, maar ligt niet op het oorspronkelijk tracé van voetweg 60 in de Atlas der buurtwegen van Lubbeek

De voetweg is echter nog wel aangeduid in de Atlas der buurtwegen van Lubbeek op het oorspronkelijk tracé. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.

Landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest werd aangesteld voor het opmaak van het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 60 te Lubbeek.

Volgens de decretale bepalingen werd voor het apart schattingsverslag Landmeter Winston Vaes voor landmeterskantoor Intertopo , Halensebaan 68B te 3290 Diest aangesteld.

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een afschaffingsdossier voor gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek.

Advies/Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

Artikel 20§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 september 2022 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek te organiseren van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Het PV van sluiting vermeldt volgend bezwaarschrift:

Tekst overgenomen uit het bezwaarschrift opgesteld op 3 oktober 2022

Geachte,

Mijn echtgenote mevrouw Judith Peeters is mede-eigenares van de percelen bos gelegen te Lubbeek, Leibeekstraat, gekadastreerd 1ste afdeling sectie D nummers 29/P, 29/N en 28/G waardoor voetweg 60 loopt. ik heb de plannen voor de verlegging van de voetweg op uw kantoor kunnen inkijken waarvoor dank.

Tegen de nieuwe ligging van voetweg nr. 60 heeft mijn echtgenote geen enkel bezwaar.

Enkel moet ik u laten opmerken dat de oude ligging van voetweg nr. 60 zoals op het plan van de verlegging getekend is, helemaal verkeerd is weergegeven.

Ter plaatse in het bos kan u nog aantijde aanduiden waar deze voetweg vroeger gelegen heeft. Dit is ter plaatse nog altijd zichtbaar. Maar deze ligging klopt helemaal niet met hetgeen op uw plan is weergegeven.

Mak ik u dan ook vragen de oude ligging op de voetweg op het plan correct te laten weergeven.

Ik hoop dat u met deze opmerking zult willen rekening houden.

Het bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek wordt weerhouden wegens volgende motivatie:

-er is geen bezwaar tegen de effectieve verplaatsing van deze voetweg

-aan landmeter Intertopo werd de opdracht gegeven om de plannen aan te passen.

-In het trage wegen actieplan dat tot stand kwam door participatie van de Lubbeekse bevolking, verenigingen en stakeholders werd voor voetweg 60 te Lubbeek als actie een verplaatsing van deze voetweg voorgesteld. Het wegennetwerk blijft voldoende veilig en fijnmazig op deze manier.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd.

Het oorspronkelijk grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek en bijhorend schattingsverslag worden definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Advies

*Artikel 20§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen er de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de  Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 20§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 20§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met de Heer Van Damme

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan.

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan.

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019  van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2022 i. v.m. het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan van voetweg 60 te Lubbeek - periode van 19 september 2022  tot en met 24 oktober 2022

ARGUMENTATIE

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die geen potentieel hebben om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, die al heel wat jaren fysiek verdwenen zijn, ongelukkig liggen en ook geen meerwaarde bieden, worden bij voorkeur officieel afgeschaft zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 60 te Lubbeek is al geruime tijd in onbruik geraakt op het oorspronkelijk tracé uit de Atlas der Buurtwegen. De voetweg is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk op de juiste ligging volgens de Atlas.

Voetweg 60 heeft een recreatieve functie en vormt een trage verbinding tussen de Leibeekstraat en Herendaal. De voetweg werd ook opgenomen in de Werveldwandeling, waarvan het traject bebord is.

Er werd geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek, enkel de opmerking dat de het af te schaffen gedeelten niet correct werd weergegeven op de plannen. De landmeter past het plan aan.

Bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 in Lubbeek worden de principes en doelstellingen zoals vermeld in artikel 3 en artikel 4 van het decreet gemeentewegen gerespecteerd.

Het grafisch plan i.v.m. de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek en het bijhorend schattingsverslag kan definitief goedgekeurd worden.

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het  schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2.  Akkoord te gaan om voetweg 60 te Lubbeek gedeeltelijk te verplaatsen zoals aan geduid op het definitief grafisch plan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer- of minderwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek, opgesteld door landmeter Winston Vaes voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens administratief beroep, met de afhandeling van de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 60 te Lubbeek, overeenkomstig art. 28 en art. 29 van het aangehaalde decreet.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.