Terug
Gepubliceerd op 01/03/2024

Besluit  gemeenteraad

di 27/02/2024 - 20:00

Binkom - voetweg 76 - rooilijnplan verplaatsing voetweg 76 t.h.v. Groenendries - Tiensesteenweg en Schakelveldstraat - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Theo Francken, Burgemeester
Pieter Verheyden, Jo Pierson, Lim Vervueren, Walter Vangoidsenhoven, Leden
FEITEN EN CONTEXT

 1.Voorgeschiedenis

 • de gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Er werd een dading afgesloten die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in  en zitting van 30 april 2014
 • in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Het beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie van de aanpak van de trage wegen. De planning voorziet in 3 categorieën  van uitvoer, waarbij Categorie met de grootste prioriteit wordt aangepakt.
 • Dit trage wegen actieplan werd onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven.
 • De gemeenteraad keurde dit plan goed in zitting van 26 september 2018
 • Het trage wegen actieplan werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie in zitting van 19 december 2018.
 • Hoewel het trage wegen actieplan veel gelijkenissen vertoont met ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen” wat in het decreet gemeentewegen beschreven wordt in hoofdstuk 2, is het hier niet gelijk aan. Het gemeentelijk trage wegen actieplan werd immers goedgekeurd (2018) voor de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen (2019).
 • Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.
 • Het uitvoeren van dit actieplan schept ook heel wat mogelijkheden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen rond mobiliteit, veiligheid, recreatie, sport en klimaat

2. Motivatie behandeling voetweg nr. 76 te Binkom

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen
 • landmeter Jan Bogaerts werd aangesteld om een rooilijnplan verplaatsing voetweg nr. 76 te Binkom t.h.v. Groenendries - Tiensesteenweg - Schakelveld te stellen.
 • landmeter Dirk Vanderwegen, Rotspoelstraat 160, 3001 Heverlee werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.

3. Huidige toestand voetweg nr. 76 te Binkom

 • Deze voetweg start de Groenendries op het perceel 195 K en loopt dwars door akkerland tot aan de Tiensesteenweg. Dan kruist de voetweg de Tiensesteenweg en loopt verder over het perceel 194. De voetweg kruist buurtweg 1 om dan vervolgens de percelen 120A, 119A, 121, 122, 123C en 123 A te kruisen.
 • De voetweg is op geen van voormelde percelen open en toegankelijk.

4. Gewenste toestand voetweg 76 te Binkom

 • De buurtweg wordt gelegd vanaf de Groenendries op het perceel 195M en 193A om dan de Tiensesteenweg te dwarsen. Op het perceel 194D wordt de voetweg verplaatst tegen het rechtse deel van de perceelsgrens. Dan dwarst de voetweg buurtweg 21. Het traject tussen buurtweg 21 en de schakelveldstraat wordt verplaatst naar de linkerkant van de percelen 119a, 122 en 123A.
 • Door voetweg 76 te verplaatsen langs de perceelgrenzen, blijft de verbinding tussen de  Groenendries en de Schakelveldstraat behouden.
 • Door de wijziging van deze gemeentewegen zijn geen nutsleidingen die op private eigendommen zullen liggen

5. Aftoetsing aan de artikels 3 en4 van het gemeentedecreet

 Het toetsingskader en de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen. 

6. Contact met de eigenaars 

Er werd met de betrokken eigenaars overlegd om tot een gedragen oplossing te komen. De eigenaars werden ingelicht over de concrete proceduren en de berekening van meer- of minwaarde

7. Eerdere procedures

De gemeenteraadsbeslissingen i.v.m. "Rooijlijnplan (deel) voetweg 76 te  Binkom (gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 76 van de Atlas der Buurtwegen van Binkom) - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Schakelveldstraat en de Boutersemstraat - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Bronstraat en de Eksterbeemdenstraat - afschaffing voetweg nr. 79 t.h.v. de Groenendries, de Tiensesteenweg en verder" van 27 september 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) worden ingetrokken.

8. Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het rooilijnplan tot verplaatsen van 76  te Binkom werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2023.

9. Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 17§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van rooilijnplan tot verplaatsen van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 december 2023 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. Rooilijnplan tot  Verplaatsen van Voetweg 76 te Binkom te organiseren van donderdag 28 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024.

Het PV van sluiting van 31 januari 2024 vermeldt twee bezwaarschriften: 

Artikel 17§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4.

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 17§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

10. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 17§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

JURIDISCHE GRONDEN
 • Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald art; 40  over de bevoegdheden van de Gemeenteraad
 • Het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • De Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet houdende de gemeentewegen;
 • Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met de heer Van Damme;
 • De gemeenteraadsbeslissingen i.v.m. "Rooijlijnplan (deel) voetweg 76 te  Binkom (gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 76 van de Atlas der Buurtwegen van Binkom) - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Schakelveldstraat en de Boutersemstraat - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Bronstraat en de Eksterbeemdenstraat - afschaffing voetweg nr. 79 t.h.v. de Groenendries, de Tiensesteenweg en verder" van 27 september 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) .Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 i.v.m. het trage wegen actieplan;
 • Het besluit van de deputatie van 19 december 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan
 • Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt beschreven in afdeling 2”procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen – de artikels 16 tot 19.Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen
ARGUMENTATIE

Argumentatie GWD art. 3 & 4

Of de opheffing van de voorgenoemde gemeenteweg rekening houdt met de principes zoals opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen werd getoetst aan volgende criteria:
-(art. 3, Gemeentewegendecreet)
We kiezen ervoor om de bestaande wegen zo veel mogelijk te behouden waar nodig is te verleggen en waar het niet langer mogelijk is af te schaffen.
Voor het eerste deel vanaf de Groenendries tot aan de Schakelveldstraat verleggen we de voetweg langs de perceelsgrenzen. Zo kan het waardevol agrarisch gebied maximaal gebruikt worden voor landbouw.  Het wandelnetwerk blijft intact.
-(art. 4, Gemeentewegendecreet)
Algemeen belang
Bij de herwaardering van wegen opgenomen in de Atlas der Buurtwegen wil het bestuur planmatig en doordacht te werk gaan.
Een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers is een cruciaal onderdeel van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. De herwaardering van deze voetweg komt tegemoet aan de behoefte van zachte mobiliteit.
Uitzondering: verplaatsing, wijziging of opheffing
Het verplaatsen van voetweg 76 te Binkom zorgt ervoor dat de voorziene functies in de percelen ongehinderd kunnen worden uitgeoefend, wat niet onbelangrijk is in een landelijke gemeente als Lubbeek. Door het verplaatsen van de weg wordt wel een gelijkaardige verbinding voorzien.
Eigen gemeentelijk afwegingskader
In het gemeentelijk actieplan werd voorgesteld om voetweg 76 te gedeeltelijk af te schaffen en gedeeltelijk te verplaatsen.
-Conclusie:
 Rekening houdend met de hierboven aangehaalde argumenten is het duidelijk dat de voorgestelde opheffing op zich een uitzonderingsmaatregel is die niet lichtzinnig wordt genomen.
De voorgestelde opheffing is niet strijdig met de doelstellingen en principes vermeld in  artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen

Bezwaarschriften en behandeling bezwaarschriften:

Er werden twee bezwaren ingediend tegen het rooilijnplan tot verplaatsen van Voetweg 76 te Binkom.

Het wordt hieronder puntsgewijze behandeld. In schuine druk links gealinieerd zijn opmerkingen uit het bezwaarschrift, rechtgedrukt, inspringend is het antwoord erop.


Bezwaar Maria Coppé

Graag wil ik u melden dat ik niet akkoord ga met de volledige verlegging van voetweg 76 tussen Schakelveldstraat en Groenendries in Binkom en dit om volgende redenen:

'- Voetweg 76 is sinds eind de jaren 50 / begin 60 bij mijn weten niet meer gebruikt. Eén van de redenen hiervoor was de evolutie van de landbouwtechnieken, met name de opkomst van de de redenen hiervoor was de evolutie van de landbouwtechnieken, met name de opkomst van de landbouwtractoren. Tot dan werden de Binkomse velden bewerkt met klein materiaal getrokken door 1 of soms 2 paarden. Voetwegen werden simpelweg omgeploegd, bewerkt en bezaaid en daarna door de gebruikers ervan weer platgetreden. Dit werd echter veel moeilijker door de veel diepere en bredere ploegvoren van de tactoren en dus werden de voetpaden niet meer gebruikt.

Artikel 14 van het decreet Gemeentewegen stipuleert duidelijk dat gemeentewegen niet verdwijnen door niet-gebruik. De atlasligging van de weg wordt door de bezwaarindiener ook niet betwist. Het niet gebruik zal niet automatisch leiden tot afschaffing. De argumentatie over de groter wordende landbouwmachines klopt maar is niet relevant in deze procedure voor het verleggen van de weg.

'- Voetweg 76 is overbodig tussen Schakelveldstraat en Groenendries en zeker tussen Tiensesteenweg en Groenendries. Als wandelaar kun je ofwel van in de Schakelveldstraat direct naar de Bronstraat wandelen, ofwel van in de ""Wege van Tienen-Aarschoť""(Eyckstraet, Buurtweg 1) naar de Bronstraat wandelen om zo de Tiensesteenweg te bereiken. Zowel de Schakelveldstraat als de Bronstraat zijn rustige 1-vakswegen voorbehouden aan plaatselijk verkeer. Aan de Tiensesteenweg aangekomen moet je dan 100 meter richting Tienen wandelen en de Tiensesteenweg oversteken om de Groenendries te bereiken. (Ter info: ook in het voorstel tot verlegging moet je 50 meter richting Aarschot wandelen en de Tiensesteenweg oversteken) Langs de Groenendries wandel je dan tot aan de Bramersweg om vervolgens de gedeeltelijk verlegde Voetweg 72 te bereiken.
Een bijkomend voordeel is dat je in de Bronstraat direct toegang hebt tot wandelwegen richting Guldendelle, Tommeken, Bijvoorde enz. En in de Groenendries wandel je via het Donckstraetje enz.

Het argument dat de weg "overbodig" is een appreciatie vanwege de bezwaarindiener, de gemeente kiest ervoor om net een fijnmazig routenetwerk van trage wegen te behouden. Er wordt een verplaatsing gevraagd naar de perceelsgrens. Voetweg 76 staat in het actieplan cat 1 (te behandelen voor 2025) als een te openen weg; De afweging om de weg te behouden werd dus al eerder gemaakt. De Lus of Maas Bronstraat-Schakelveldstraat Boutersemstraat N223 ( of voetweg 1) is te groot voor wandelaars om rond te wandelen. Een Oost-West passage door deze maas op, waar het mogelijk is, de historische ligging of deels verplaatst is te verkiezen. Dezelfde argumentatie geldt ook voor de Maas N223-Groenendries-Helstraat. De aansluiting op de andere wandeling is inderdaad een bijkomend argument om deze weg te behouden. De Schakelveldstraat, Bronstraat en Groenendries zijn inderdaad straten van lokaal verkeer en ook geschikt voor voetgangers. De beleving op een echt voetpad is evenwel helemaal anders.

'- Door het overbodig zijn van voetweg 76 tussen Tiensesteenweg en Groenendries moet mijn perceel sectie 2 nr.195 M dan ook niet meer belast worden met een nutteloze voetweg waarvoor ik een actuële vergoeding (minwaarde)zou ontvangen van 768,66 euro.
En ik spreek hier duidelijk over een ACTUELE vergoeding omdat er naast dit perceel nog een aantal gelijkvormige percelen liggen. Nu ligt het voorgestelde traject van de voetweg op de perceelgrens, maar stel dat de eigenaar van perceel 195 W mijn perceel ooit zou willen bijkopen of huren, dan ligt er een voetweg midden in het grotere perceel wat tot een veel grotere minwaarde zou leiden.

Het overbodig zijn van de weg is niet de conclusie van de gemeente zie argumentatie in voorgaande. Het voorwerp van het openbaar onderzoek is niet de afschaffing maar de verlegging van de voetweg. De bepaling van de meer en minwaarde wordt bepaald overeenkomstig art. 28 van het gemeentewegendecreet en wordt vastgesteld door een landmeter-expert. Dit is inderdaad de actuele waarde. .

Bezwaar Pieter Pardaens

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het verleggen van de gemeenteweg voetweg 76 in Binkom wens ik bezwaren te uiten.
Het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg nr. 76 te Binkom moet steeds worden getoetst aan de doelstellingen en afwegingsprincipes, beschreven in art. 3 en art. 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
Het voornemen doorstaat deze toets niet omdat het:
1°) lngaat tegen de behoeften aan veilige zachte mobiliteit. (art. 3)
2°) Niet in dienst staat van het algemeen belang, maar het belang van één of meerdere particulieren dient. (art.4)

Bij de beoordeling (art 3 en 4) worden alle beoordelingsgronden afgewogen. De gemeente meent te voldoen aan de afweging in het algemeen belang (ruimer dan enkel de wandelaar) en met het oog op de noden van toekomstige generaties. De samenhang van het netwerk verbeterd wel degelijk omdat er door het voorstel een bruikbare onbetwiste ligging wordt voorzien en er terug een doorgang geboden wordt die tegemoet komt aan de noden voor zachte mobiliteit nu en in de toekomst. Het algemeen belang in deze is dat er een vrij toegankelijk en open traject voor de voetweg komt. Het verplaatsen van de voetweg leidt tot het bereiken van dit doel.

"Onderstaande luchtfoto geeft het historische en het verlegde tracé van buurtwegT6 weer. Buurtweg 76 maakt een verbinding tussen de Groenendries en de Schakelveldstraat. Het historische tracé van de buurtweg verliep in een bijna rechte lijn dwars door het landschap.
Enkel bij de aanzet aan de Groenendries en ook dichtbij de Schakelveldstraat maakte de weg 'een zachte bocht'(O). Het verlegde tracé )verdeelt de weg in drie delen. Komende vanaf de Groenendries (deel 1) dient er voor de aansluiting van de buurtweg op de Tiensesteenweg een brugje (|) )voorzien te worden. Aan de zuidelijke kant van de Tiensesteenweg (deel 2) is er eveneens een kleine gracht. Ook daar dient een klein brugje (€) )voorzien te worden. De verbinding tussen het tweede en derde deel van buurtweg 76 wordt gemaakt door (een deelvan) buurtweg 1, de Eyckestraet (- ). Dit gedeelte van deze gemeenteweg is op het terrein niet meer zichtbaar. Het zou nochtans een brede veldweg moeten zijn. Ook deze weg dient dus hersteld te worden."

Het nieuwe tracé wordt voorgesteld om de trage weg terug te kunnen openen. Een gracht houdt in principe geen wandelaar tegen. Evenwel door onderhoud en regelmatige ruiming en ook door de bouw van een duiker is het minder gemakkelijk om over te steken. Dit kan opgenomen worden met met de wegbeheerder in casu, op het traject van de N223, Agentschap Wegen en Verkeer. Buurtweg 1 is inderdaad minder zichtbaar dan vroeger maar wordt nog als losweg gebruikt en is ook toegankelijk. Buurtweg 1 zit niet in dit openbaar onderzoek.

ln de verbinding tussen buurtweg 1 en de Schakelveldstraat (deel 3) zijn twee rechte hoeken die zich naast en tussen een afspanning bevinden. Rechte hoeken dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, zeker als deze gelegen zijn op smalle wegen (1,65 m) naast of tussen een afspanning. De gebruikers van de trage wegen, vooral diegenen die zich sneller verplaatsen ervaren deze hoeken als moeilijk (lopers) of zelfs niet (fietsers) te nemen. (Voor ruiters zijn deze hoekige paden al helemaal een onoverkomelijke hindernis.) ln Kessel-Lo werd naast het Negenbunderspad o.w.v. deze reden een nieuwe, rechtlijnige trage weg geopend. Op het historische tracé van buurtweg 76 was 'een zachte bocht' (O ). Een gelijkaardige bocht ( *** ) in het verlegde tracé zou beide hoeken kunnen afronden. Hierdoor zou de veiligheid en het vlot gebruik van de weg enorm verbeteren. 

Een rechte of haakse bocht is geen probleem voor een wandelaar. Voetwegen zijn vooral bedoeld voor voetgangers. Een loper of fietser kan deze wegen tegen een aangepaste snelheid wel nemen. Je moet ten alle tijden je snelheid aanpassen naar de omstandigheden: Weer, plaatsgesteldheid, belemmeringen. De bocht is ook een zeer klein deel van het tracé.Op andere alternatievewegen kan de snel 

Om alle bovenstaande redenen vraag ik jullie om buurtweg 76, de zogenaamde 'Eyckenwegveld' op een veilige en bruikbare manier voor alle trage weggebruikers in te richten.
Ik hoop dat u de mogelijkheden die onze buurtwegen bieden in de toekomst maximaal zult benutten en dat u verder werk zult maken van het in ere herstellen van onze buurt- en voetwegen.

Dat is alvast het doel van de gemeente en net het hele opzet van het vastleggen van deze rooilijnplannen en grafische plannen.

FINANCIEN

Het schattingsverslag bepaald de meer- en minwaarden voor de betrokken eigenaren verder blijft de financiële impact van dit dossier beperkt tot de loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en het schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraadsbeslissingen i.v.m. "Rooijlijnplan (deel) voetweg 76 te  Binkom (gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 76 van de Atlas der Buurtwegen van Binkom) - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Schakelveldstraat en de Boutersemstraat - gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 77 t.h.v. de Bronstraat en de Eksterbeemdenstraat - afschaffing voetweg nr. 79 t.h.v. de Groenendries, de Tiensesteenweg en verder" van 27 september 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) worden ingetrokken.

Art. 2. Het ontwerp van rooiijnplan verplaatsing voetweg 76 te Binkom gelegen aan de Groenendries -Tiensesteenweg - Schakelveldstraat opgesteld door landmeter Jan Botaerts, Ledigheid 34 te 3210 Lubbeek, wordt definitief goedgekeurd.

Art. 3.  De gemeenteraad gaat principieel akkoord om voetweg 76 te  Binkom gelegen aan de Groenendries - Tiensesteenweg - Schakelveldstraat gedeeltelijk op te heffen en gedeeltelijk te verplaatsen zoals is weergegeven op het rooilijnplan verplaatsing voetweg 76 t.h.v. Groenendries - Tiensesteenweg - Schakelveldstraat, opgesteld door landmeter Jan Bogaerts, Ledigheid 34, 3210 Lubbeek.

Art. 4. Het schattingsverslag i.v.m. het rooilijnplan van voetweg76 te Binkom gelegen aan de Groenendries - Tiensesteenweg -  Schakelveldstraat, opgestle ddoor landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee, wordt goedgekeurd.

Art. 5. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde meer/minwaarde, zoals bepaald in het schattingsverslag, opgesteld door landmeter Dirk Vanderwegen, Rotspoelstraat 160, 3001 Heverlee.

Art. 6. Tegen deze beslissing kan binnen den termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid overeenkomstig artikel 24 en 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 7. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en behoudens administratief beroep met de afhandeling van de gedeeltelijke vafschaffing en verplaatsing van voetweg 44 te Pellenberg overeenkomstig artikel 28 en art. 29 van het aangehaalde decreet.

Art. 8. Op onderhavige besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen van toepassing