Terug
Gepubliceerd op 28/12/2023

Besluit  gemeenteraad

wo 27/12/2023 - 19:00

Pellenberg - voetweg 35 - rooilijnplan verlegging voetweg 35 te Pellenberg - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

1 Voorgeschiedenis

 • de gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Er werd een dading afgesloten die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014
 • in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Het beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie van de aanpak van de trage wegen. De planning voorziet in 3 categorieën van uitvoer, waarbij Categorie met de grootste prioriteit wordt aangepakt.
 • Dit trage wegen actieplan werd onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven.
 • De gemeenteraad keurde dit plan goed in zitting van 26 september 2018
 • Het trage wegen actieplan werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie in zitting van 19 december 2018.
 • Hoewel het trage wegen actieplan veel gelijkenissen vertoont met ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen” wat in het decreet gemeentewegen beschreven wordt in hoofdstuk 2, is het hier niet gelijk aan. Het gemeentelijk trage wegen actieplan werd immers goedgekeurd (2018) voor de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen (2019).
 • Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.
 • Het uitvoeren van dit actieplan schept ook heel wat mogelijkheden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen rond mobiliteit, veiligheid, recreatie, sport en klimaat

2. Motivatie behandeling buurtweg nr. 35 te Pellenberg

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen
 • landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest werd aangesteld om een Rooilijnplan tot verlegging van buurtweg 35  te Pellenberg op te stellen
 • landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een dossier voor verlegging van Buurtweg 35 uit de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg.

Door de wijziging van deze gemeentewegen zijn geen nutsleidingen die op private eigendommen zullen liggen.

3. Huidige toestand buurtweg nr. 35 te Pellenberg

 • Deze voetweg start aan voetweg 34 ter hoogte van perceel 50C en loopt dwars door akkerland tot perceel 40s, tot in eigendom van natuurpunt. Vanaf het perceel 40stot aan het perceel 40m2 loopt deze door het bos van agentschap natuur en bos. Op het perceel 40N2 loopt deze dwars door akkerland en is deze ingenomen door landbouw. Daarna loopt deze op openbaar domein van 85Y3 tot aan de zavelstraat. Tussen perceel 84D en 85Y3 kruist voetweg 35 voetweg 38.
 • Voetweg 35 in Pellenberg werd opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.
 • Voetweg 35 te Pellenberg werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). ln het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 35 te openen.
 • Het eerste deel van de weg vanaf de Meistraat ligt in Natuurgebied (code 00_0701) Het is een bos in actief beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het tweede te verleggen deel van Voetweg 35 ligt volgens het origineel gewestplan Leuven 17 /a/L9771in Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (code 00_0901). Het aangrenzend perceel valt in Natuurgebied (code 00_0701)
  De nieuwe wegzate grenst dan ook aan het in het GRUP Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden aan Zone voor effectief te vrijwaren bos- en natuurgebied (overdruk)
 • Buurtweg 35 te Pellenberg is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg.

4. Gewenste toestand buurtweg nr. 35 Pellenberg

 • De buurtweg wordt gelegd vanaf de Meistraat op de percelen 43G, 43F, 40D2 en 4OC2gelegen langs de perceelsgrens tegen het bos van Agentschap Natuur en Bos. Door het verleggen van de voetweg naar die percelen blijft de verbinding tussen de Meistraat en de toegang tot het Gasthuisbos bestaan, weliswaar op andere percelen. Op de percelen in het bos van Agentschap Natuur en bos wordt de voetweg geopend op de percelen 40S,40 W, 4LB en het openbaar domein. Met akkoord van het Agentschap van Natuur en Bos wordt de voetweg verplaatst op de aangelegde weg door het Agentschap Natuur en Bos. Door de verlegging van voetweg 35 wordt de verbinding tussen de Meistraat en de Zavelstraat terug gerealiseerd.

5. Aftoetsen beslissing aan de artikels 3 en 4 van het gemeentedecreet

 • het toetsingskader en de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen.

6. Overleg met met de eigenaars

Er werd met de betrokken eigenaars overlegd om tot een gedragen oplossing te komen.

Met brief dd. 19/9/2023 worden de eigenaars ingelicht over de concrete procedure en de berekening van meer- of minwaarde.

7. Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het Rooilijnplan i.v.m. de verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2023

8. Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 17§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 02/10/2023 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. Rooilijnplan tot verlegging van Buurtweg 35 te Pellenberg te organiseren van 9 oktober 2023 tot en met 9 november 2023.

Het PV van sluiting vermeldt volgend bezwaarschrift:

Er werd geen bezwaar ingediend tegen de verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg.

-Artikel 17§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van grafisch plan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 17§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 17§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

Beoordeling bezwaarschrift(en) en adviezen

Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de afschaffing van buurtweg 35 te Pellenberg.

Het Rooilijnplan tot verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg en bijhorend schattingsverslag worden voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2023 in verband met het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02/10/2023 in verband met het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg - openbaar onderzoek van 9 oktober 2023 tot en met 9 november 2023

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2023 in verband met PV van sluiting van het openbaar onderzoek betreffende het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg.

Argumentatie

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die potentieel hebben om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, worden bij voorkeur verlegd en op deze gedeeltelijk nieuwe locatie geopend zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Er werd geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek maandag 9 oktober 2023 tot en met donderdag 9 november 2023 i.v.m. de Rooilijnplan tot verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg. Het Rooilijnplan plan i.v.m. de verlegging van buurtweg 35 te Pellenberg en het bijhorend schattingsverslag kan definitief vastgesteld worden.

ARGUMENTATIE

Argumentatie GWD art. 3 & 4
Of de opheffing van de voorgenoemde gemeenteweg rekening houdt met de principes zoals opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen werd getoetst aan volgende criteria:
(art. 3, Gemeentewegendecreet)
We kiezen ervoor om de bestaande wegen zo veel mogelijk te behouden waar nodig is te verleggen en waar het niet langer mogelijk is af te schaffen.
Voor het eerste deel vanaf de Meistraat verleggen we de voetweg op de nu bestaande boswegen van het bos van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Voor het tweede deel verleggen we Voetweg 35 naast de rand van het bos en aan de rand van het agrarische gebied. Zo kan het waardevol agrarisch gebied maximaal gebruikt worden voor landbouw en ontzien we tegelijkertijd het bos. Het wandelnetwerk blijft intact.

(art. 4, Gemeentewegendecreet)
Algemeen belang
Bij de herwaardering van wegen opgenomen in de Atlas der Buurtwegen wil het bestuur planmatig en doordacht te werk gaan.
Een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers is een cruciaal onderdeel van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. De herwaardering van deze voetweg komt tegemoet aan de behoefte van zachte mobiliteit.
Uitzondering: verplaatsing, wijziging of opheffing
Het verplaatsen van voetweg 35 zorgt ervoor dat de voorziene functies in de percelen ongehinderd kunnen worden uitgeoefend, wat niet onbelangrijk is in een landelijke gemeente als Lubbeek. Door het verplaatsen van de weg wordt wel een gelijkaardige verbinding voorzien.
Eigen gemeentelijk afwegingskader
Hoewel in het gemeentelijk actieplan voorzien was om trage weg 35 open te houden, achten wij het voorzien van een gelijkwaardige trage verbinding door de verlegging van de weg verenigbaar met de geest van dit plan.


Conclusie
 Rekening houdend met de hierboven aangehaalde argumenten is het duidelijk dat de voorgestelde opheffing op zich een uitzonderingsmaatregel is die niet lichtzinnig wordt genomen.
 De voorgestelde opheffing is niet strijdig met de doelstellingen en principes vermeld in  artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen.

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot de loutere dossierskosten voor de opmaak van het planmateriaal en het schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Art.1. De gemeenteraad gaat definitief akkoord om voetweg 35 te Pellenberg, gelegen aan de Lostraat van Pellenberg, te verleggen langs de perceelgrenzen en op de weg door het bos van het Agentschap Natuur en Bos, zoals dit is weergegeven op het rooilijnplan tot verlegging van voetweg 35 te Pellenberg, opgemaakt door landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor lntertopo, Halensebaan 688, 3290 Diest.

Art. 2. De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan tot verlegging van voetweg 35 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Geert Menten, voor landmeterskantoor lntertopo, Halensebaan 688, 3290 Diest definitief vast.

Art. 3. De gemeenteraad stelt het schattingsverslag met de voorgestelde meer/minwaarde bij de verlegging voetweg 35 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Rudi De Winter, voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest, definitief vast.

Art. 4. Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 18 en 19 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.