Terug
Gepubliceerd op 28/12/2023

Besluit  gemeenteraad

wo 27/12/2023 - 19:00

Pellenberg- buurtweg 19 - Rooilijnplan gedeeltelijk verplaatsen buurtweg 19 te Pellenberg - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

1 Voorgeschiedenis

 • de gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Er werd een dading afgesloten die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014
 • in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Het beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie van de aanpak van de trage wegen. De planning voorziet in 3 categorieën van uitvoer, waarbij Categorie met de grootste prioriteit wordt aangepakt.
 • Dit trage wegen actieplan werd onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven.
 • De gemeenteraad keurde dit plan goed in zitting van 26 september 2018
 • Het trage wegen actieplan werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie in zitting van 19 december 2018.
 • Hoewel het trage wegen actieplan veel gelijkenissen vertoont met ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen” wat in het decreet gemeentewegen beschreven wordt in hoofdstuk 2, is het hier niet gelijk aan. Het gemeentelijk trage wegen actieplan werd immers goedgekeurd (2018) voor de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen (2019).
 • Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.
 • Het uitvoeren van dit actieplan schept ook heel wat mogelijkheden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen rond mobiliteit, veiligheid, recreatie, sport en klimaat

2. Motivatie behandeling buurtweg nr. 19 te Pellenberg

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen
 • landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest werd aangesteld om een rooilijnplan tot gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg 19  te Pellenberg op te stellen
 • landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.
 • Buurtweg 19 te Pellenberg is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg.

 • Buurtweg 19 te Pellenberg werd opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

 3. Huidige toestand buurtweg nr. 19 te Pellenberg

 • De bestaande overwoekerde buurtweg loopt van Papenveld met perceel nummer 92V tot aan Papenveld met perceel 99F. Over verschillende tussenliggende percelen is de buurtweg overwoekerd en dus niet toegankelijk.
  Buurtweg 19 te Pellenberg werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart Cat1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om Buurtweg 19 te openen. 
 • Ruimtelijke kadering van de weg
  Het deel van de voetweg 19 dat hier behandeld wordt ligt volgens het origineel gewestplan Leuven goedgekeurd op 7/4/1977 in  Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (code 00_0200)

4. Gewenste toestand buurtweg nr. 19 Pellenberg

 • De buurtweg wordt gelegd van perceel 202/deel tot aan de hoek van perceel 92X met Papenveld.
  Daar de bestaande buurtweg volledig beplant is en op verschillende eigendommen gelegen is, is ervoor gekozen om de buurtweg te verleggen naar de perceelsgrens van de KULeuven. Ter hoogte van perceel 201C met 92X was de bestaande buurtweg geografisch nadelig gelegen, wegens de aanwezigheid van een steile talud. Daarom is ervoor gekozen om deze naar het zuiden toe te verleggen daar waar het een vlakker terrein is. Onderaan de talud, daar waar de nieuwe buurtweg komt zal deze 3.30m breed zijn zodat de bestaande bomen gevrijwaard kunnen blijven en de wandelaar langs de bomen kan wandelen.
  Op twee delen is de buurtweg versmald.  Op perceel 92X wordt de buurtweg gewijzigd naar een breedte van 1.65m. Ook ter hoogte van perceel 202 en 201C wordt de buurtweg versmald naar een breedte van 1.65m. Dit wordt gedaan omdat de buurtweg op deze plaats gesitueerd is op akkervelden.

Door de wijziging van deze gemeentewegen zijn geen nutsleidingen die op private eigendommen zullen liggen.

5. Aftoetsen beslissing aan de artikels 3 en 4 van het gemeentedecreet

 • het toetsingskader en de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen.

6. Overleg met met de eigenaars

Er werd met de betrokken eigenaars overlegd om tot een gedragen oplossing te komen.

Met brief dd. 19/9/2023 worden de eigenaars ingelicht over de concrete procedure en de berekening van meer- of minwaarde.

7. Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het rooilijnplan i.v.m. de gedeeltelijk verplaatsing van buurtweg 19 te Pellenberg werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2023

8. Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 17§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van rooilijnplan tot verplaatsing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 02/10/2023 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van Buurtweg 19 te Pellenberg te organiseren van 9 oktober 2023 tot en met 9 november 2023.

Het PV van sluiting vermeldt geen bezwaarschrift:

Er werd geen bezwaar ingediend tegen de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg.

Artikel 17§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van grafisch plan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 17§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 17§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

Beoordeling bezwaarschrift(en) en adviezen

Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de afschaffing van buurtweg 19 te Pellenberg.

Het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg en bijhorend schattingsverslag worden voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2023 in verband met het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2/10/2023 in verband met het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg - openbaar onderzoek van 9 oktober 2023 tot en met 9 november 2023

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2023 in verband met PV van sluiting van het openbaar onderzoek betreffende het Rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg.

ARGUMENTATIE

Er werd geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek maandag 9 oktober 2023 tot en met donderdag 9 november 2023 i.v.m. de Rooilijnplan tot Gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg 19 te Pellenberg.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg. Het Rooilijnplan plan i.v.m. de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg en het bijhorend schattingsverslag kan definitief vastgesteld worden.

FINANCIEN

De eventuele vermogensaanwas of latente meerwaarde per perceel zoals geschat door landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest is beschreven in het bijgevoegde schattingsverslag.

De financiële impact van dit dossier ten laste van de gemeente blijft beperkt tot dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van rooilijnplan tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2. Akkoord te gaan om buurtweg 19 te Pellenberg gedeeltelijk te verleggen zoals aangeduid op het definitief Rooilijnplan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer- of minderwaarde bij de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 19 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art.24 en art.25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art.18 en art.19 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 met de afhandeling van de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 19 te Pellenberg.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.


Bijlagen