Terug
Gepubliceerd op 11/01/2023

Besluit  gemeenteraad

di 20/12/2022 - 19:00

Pellenberg - voetweg 22 - grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Martine Adams, Marijke Gidts, Leden
Afwezig: Sarah Delanoeije, Raadslid
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

Voetweg 22 is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg..

De gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Dit geschil resulteerde in een dadingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en Dhr. Van Damme. Deze dadingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014. De gemeente Lubbeek engageerde zich om 6 trage wegen per jaar aan te pakken.

Voetweg 22 te Pellenberg werd opgenomen opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2018 en door de deputatie in zitting van 10 januari 2019

Het trage wegen actieplan beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie voor deze materie.  Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.

Voetweg 22 te Pellenberg werd niet opgenomen in het trage actieplan.

Het voorstel tot verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg werd afgetoetst aan de principes van artikel 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 2019.

Voetweg 22 heeft een werd afgesloten door Eco Werf omdat zich op dat perceel een stortplaats bevindt en het niet veilig is recreatieve functie. De voetweg maakt de verbinding tussen het Papenveld en de Oude Lubbeekse baan. De voetweg om hier altijd over te steken. Er werd wel een uitkijkmogelijkheid gemaakt op de voetweg omdat dit ook broedplaats voor vogels is.  Door de verplaatsing van de voetweg op het naastliggend perceel van Ecowerf, wordt de verbinding tussen het Papenveld en de Oude Lubbeekse baan terug hersteld.  De voetweg werd door Ecowerf aangelegd op het perceel en is hier reeds open en toegankelijk.

De voetweg is echter nog wel aangeduid in de Atlas der buurtwegen van Pellenberg op de oorspronkelijke ligging. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.

Landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest werd aangesteld voor het opmaak van het grafisch plan tot verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg.

Volgens de decretale bepalingen werd voor het apart schattingsverslag landmeter Winston Vaes voor Intertopo , Halensebaan 68B, 3290  Diest aangesteld..

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een verplaatsingsdossier voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg.

Advies/Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

*Artikel 20§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 september 2022 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg te organiseren van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Het PV van sluiting vermeldt volgend bezwaarschrift:

Tekst overgenomen uit het bezwaarschrift opgesteld op 20 oktober 2022

Bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek over het verplaatsen van de gemeenteweg met naam voetweg 22 te Pellenberg

Geachte,

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het verplaatsen van de gemeenteweg met naam voetweg 22 in Pellenberg wens ik volgende bezwaren te uiten.

Ten gronde:

Het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg nr. 22 te Pellenberg moet steeds worden getoetst aan de doelstellingen en afwegingsprincipes, beschreven in art. 3 en art.4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Het voornemen doorstaat deze toets niet, omdat:

-Het hier gaat over de verplaatsing van een veldweg van 3,3 m breedte. (het is beter te spreken van buurtweg 22: Duylstraat). Het is een belangrijke verbinding in het trage-wegennetwerk. Deze weg was goed toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters en landbouwvoertuigen. Aan de aansluiting met de Oude Lubbeeksebaan en met Papenveld was er een zachte helling. deze weg was in gebruik tot circa 1988 de site werd ingericht als stortplaats. De plannetjes in bijlage 1. toten het belang van deze weg in het verleden aan.

Het nieuwe tracé is het degraderen van deze weg tot een smal en moeilijk begaanbaar wegje slingerend tussen dichte begroeiing langs de draadafsluiting van de site. Aan beide uiteinden is er een erg steile trap. Hierdoor is dit tracé niet toegankelijk voor fietsers, ruiters en minder mobiele mensen. Ook voor joggers is het een moeilijk beloopbare weg.

Door de verplaatsing sluit deze weg niet goed meer aan op de andere trage wegen. Aan de noordzijde verdwijnt zo een goede aansluiting op de  Chemin Particulier. Aan de zuidzijde verdwijnt de goede aansluiting op het zuidelik deel van buurtweg 22.

Door het behoud van het oude tracé creëert men een mooie verbinding door een prachtig stukje natuur.

-de verplaatsing dient niet het algemeen belang, maar slechts het belang van de uitbater omdat het voor de uitbater de eenvoudigste oplossing is.

-De verplaatsing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel. Dat de huidige ligging niet veilig zou zijn is niet afdoende gemotiveerd geweest. De stortplaats is immers reeds lange tijd afgedekt en ingericht als natuurzone.

-Door de twee steile trappen wordt de verkeersveiligheid niet in acht genomen.

-bij de verplaatsing van een gemeenteweg dient men rekening te houden  met de actuele functie van de weg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Bij de beslissing tot verplaatsing van deze weg, gaat men er misschien onterecht - vanuit dat de site ook op zeer lange termijn afgelsoten en omheind zal blijven.
conclusie:

Omwille van de bovenstaande feiten en argumenten verzoek ik de gemeenteraad het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg af te keuren.

Hoogachtend,

JP, Pellenberg

Het bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 22 te Pellenberg wordt niet weerhouden wegens volgende motivatie:

Door de verplaatsing van voetweg 22 op het naastliggend perceel wordt er een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Oude Lubbeeksebaan en het Papenveld en blijft een fijnmazig netwerk van trage wegen, weliswaar op een verplaatst traject behouden.

Het verplaatst traject is inderdaad smaller, maar het is ook langer traject. Dus dat compenseert de versmalling deels.

Het sluit niet rechtstreeks meer aan op beide wegen vernoemd in het bezwaarschrift , maar de afstand tussen beide trajecten is zeer klein en ook op een trage weg.

Voor de andere bezwaren verwijs ik naar de hieronder gemotiveerde argumenten van  Ecowerf in het voordeel van de veplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg.

-Ecowerf heeft tijd, noch moeite gespaard om een parallel traject aan te leggen van buurtweg 22, bijna evenwijdig en om minder dan 100 meter afstand van het oude traject. Het nieuwe tracé vormt een met zorg uitgekozen alternatief, waarmee het onverharde wegennetwerk een waardevolle verbinding rijker is en de oorspronkelijke verbinding tussen de Oude Lubbeeksebaan en het Papenveld behouden blijft. Groot voordeel van deze weg is dat de hoge natuurwaarden op het aangrenzende terrein hier niet door gehypothekeerd worden. De nieuwe weg is gezien de bestaande taluds, zowel in de Oude Lubbeekse Baan als in het Papenveld enkel met trappen toegankelijk.

De nieuwe voetweg wordt onderhouden door  Ecowerf en mogelijke obstakels worden uit de weg geruimd. De recente omlegging achter het terrein is in totaal tussen de 75 en maximaal 100 meter langer dan het oorspronkelijke tracé over het gebied.

Het oorspronkelijke tracé over het natuurgebied valt praktisch zeer moeilijk te realiseren, vanwege:

-nog hogere en steilere talluds dan het momenteel gerealiseerde traject achter het gebied, zowel aan de Oude Lubbeeksebaan, maar zeer uitgesproken aan het Papenveld.

-ingraven van de trappen aan de kant van het Papenveld is onmogelijk omdat daar de moederleiding, die het stortgas opvangt en naar de zone van de vroegere gasmotoren voert, heel oppervlakkig ligt.

-in de winter is het terrein drassig, in de zomer echter kurkdroog. Waarschijnlijk is er nog steeds minimaal stortgas aanwezig in de ondergrond en de leidingen. Daarom en ook omwille van het onderliggende stort is het aangewezen dat het terrein nog in nazorg is en blijft. Openstellen van de site betekent dat dit minder beheersbaar wordt, zeker naar graven, beschadigingen van de afdekfolie en brandgevaar.

-de gladde wanden van de folievijvers betekenen een gevaar voor kinderen. Niet zelden worden er dieren teruggevonden, die niet meer heelhuids op de oever geraakten.

Er zijn nog andere redenen waarom het oude tracé best vermeden wordt en dit wegens de aanwezige natuurwaarden, waarvoor gedurende meer dan tien jaar professionelen en vrijwilligers van Natuurpunt in overeenkomst met Ecowerf had gewerkt hebben om deze te bewaren en uit te breiden.

-de vele kwetsbare en zeldzame plantensoorten op het terrein zouden hinder ondervinden van een openstelling van het terrein. om deze afdoende te beschermen zou het pad aan beide zijden moeten afgebakend worden indien het oude tracé hersteld zou worden. Aangezien de grootste populatie padden van Lubbeek zich op dit terrein bevinden, zal dit als gevolg hebben dat deze dieren niet meer naar hun poel kunnen trekken en zich niet meer kunnen voortplanten. In alle andere natuurgebieden in Lubbeek zijn kikkers en padden met meer dan 50% achteruitgegaan.

-zeldzame soorten vlinders zoals het Boswitje bevinden zich op het terrein, waarvan slechts enkele vindplaatsen zijn in heel Vlaanderen.

Wetenschappers uit heel Vlaanderen passeerden om de  unieke soorten vlinders en libellen te bestuderen. De waarnemingen van de jaren zijn terug te vinden onder waarnemingen.be - de Sloep. Een opening van het terrein zou betekenen dat zeldzame soorten worden weggevangen, we absoluut willen vermijden.

De Sloep is een klein natuurgebied met een unieke fauna en flora (oa. 5 soorten orchideeën) en met eerder zeldzame droge graslanden.  Vermits de afdeklaag van de folie ongeveer één meter dikt is, is het gebied qua waterhuishouding zeer kwetsbaar (in de winter zeer nat en in de zomer zeer snel uitdrogend) en zijn de aanwezige populaties erg kwetsbaar, zoals bleek tijdens de voorbije droge zomers. Vrije betreding van het gebied zou een massale vertrappeling van de waardplanten betekenen met desastreuze gevolgen voor vlinders en vogels.

Voor zoogdieren betekent de afrastering dat ze hun drinkplaatsen nog moeizamer of niet kunnen bereiken

Het oude tracé loopt ook op een tiental meter van de recent geplaatste oeverzwaluwwand en vlakbij de percolaatvijver, wat de rust in deze potentiële broedzones flink zou verstoren.

Verder is er in toenemende mate sprake van vandalisme, sluikstort en brandstichting in de nabije omgeving, wat voor dit terrein een verhoogd risico in houdt. De dikke touwen aan de pas aangelegde voetweg werden in brand getstoken en meermaals werden resten van vuurhaarden aangetroffen  op de aangrenzende zandgroeve van  Gods, vlak naast het terrein.  Vanaf heden zullen deze zaken doorgegeven wordend aan de politiediensten. Palen en bordjes uit de omgeving werden op het terrein gezwierd en dit werd steeds gemeld aan de betrokken gemeentediensten van Lubbeek.

-opmerkelijk: bij nazicht van de trage wegenplannen van de gemeente vinden we de wenslijnen. de trage wegen waarbij actie moet ondernomen worden zijn daar ingedeeld in categorieën. In geen enkele categorie is voetweg 22 opgenomen. Daaruit kan besloten worden dat er weinig belang en waarde gehecht werd aan de openstelling van deze voetweg. In de dagelijkse praktijk is deze voetweg , zo goed al zeker, ook nooit meer gebruikt kunnen worden van halfweg de jaren 1970, wanneer de zone in gebruik genomen is als zandgroeve, tot op de datum van vandaag, aangezien het terrein sinds de jaren 90 is afgesloten.

Als er de voorbije 45 -50 jaar geen duidelijke nood geweest is aan deze voetweg lijkt de gedeeltelijke verplaatsing ervan op kosten van de eigenaar een duidelijk signaal van goede wil en goed beheer

In vergelijking met de toestand de voorbije 40 jaar betekent de huidige omlegging een vermindering van de afstand tussen het vertrekpunt op de Oude Lubbeeksebaan en het aankomstpunt op het Papenveld met minimaal 500 meter.

Om buurtbewoners betrokken te houden bij het natuurgebied de Sloep, worden er meermaals per jaar en ook op aanvraag terreinbezoeken en vrijwillige werkdagen georganiseerd. op deze manier worden aanzienlijke inspanningen geleerd zodat het terrin kan bezichtigd worden.

Ecowerf is van oordeel dat bovenstaande argumentatie ruim moet volstaan om de gedeeltelijke verplaatsing definitief te maken.

Door de verplaatsing van voetweg 22 op het naastliggend perceel van Ecowerf blijft het wegennetwerk voldoende veilig en fijnmazig.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd.

Het oorspronkelijk grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg  22 te Pellenberg en bijhorend schattingsverslag worden definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Advies

*Artikel 20§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen er de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de  Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 20§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 20§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr Van Damme

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de deputatie van 10 april 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019  van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2022  i.v.m. het grafisch plan tot verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg - voorlopige vaststelling

Het besluit van de gemeenteraad van 5 september i.v.m. het grafisch plan tot verplaatsing van votweg 22 te Pellenberg - openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022

ARGUMENTATIE

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die geen potentieel hebben om om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, die al heel wat jaren fysiek verdwenen zijn, ongelukkig liggen en ook geen meerwaarde bieden, worden bij voorkeur officieel afgeschaft zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 22 te Pellenberg is al geruime tijd in onbruik geraakt op de oorspronkelijke ligging. De voetweg werd hier afgesloten door Ecowerf uit veiligheidsoverweging i.v.m. de  stortplaats. De voetweg is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk op het terrein, zodat het publiek gebruik als openbare weg momenteel onmogelijk is.

Door de verplaatsing van deze voetweg wordt er terug een doorsteek gemaakt voor wandelaars tussen het Papenveld en de Oude Lubbeekse Baan. De nieuwe verbinding is open en toegankelijk op het terrein.

Er werd bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg.

Het bezwaar wordt niet weerhouden wegens de volgende motivatie:

Door de verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg wordt er terug een trage verbinding gemaakt tussen de Oude Lubbeeksebaan en het Papenveld. Het wegennetwerk blijft voldoende veilig en fijnmazig op deze manier;

Bij de verplaatsing van voetweg 22 in Pellenberg worden de principes en doelstellingen zoals vermeld in artikel 3 en artikel 4 van het decreet gemeentewegen gerespecteerd.

Het grafisch plan i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 22 te Pellenberg en het bijhorend schattingsverslag  kan definitief vastgesteld worden.

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het  schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem
Tegenstanders: Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Piet Ritzen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 4 stemmen tegen
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290  Diest , wordt definitief vastgesteld.

Art. 2. Akkoord te gaan om voetweg 22 te Pellenberg gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het definitief grafisch plan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer-of minderwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Winston Vaes voor landmeterskantoor Intertopo wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn  van 30 dagen een administratief beroek worden ingesteld bij de Vlaamse Overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens adminstratief beroep, met de afhandeling van de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 22 te Pellenberg, overeenkomstig art. 28 en art.29 van het aangehaalde decreet.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.