Terug
Gepubliceerd op 11/01/2023

Besluit  gemeenteraad

di 20/12/2022 - 19:00

Linden - voetweg 44 - grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Martine Adams, Marijke Gidts, Leden
Afwezig: Sarah Delanoeije, Raadslid
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

Voetweg 44 is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Linden.

De gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Dit geschil resulteerde in een dadingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en Dhr. Van Damme. Deze dadingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014. De gemeente Lubbeek engageerde zich om 6 trage wegen per jaar aan te pakken.

Voetweg 44 werd opgenomen opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2018 en door de deputatie in zitting van 10 januari 2018.

Het trage wegen actieplan beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie voor deze materie.  Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.

Voetweg 44 te Linden werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 44 gedeeltelijk af te schaffen.

Het voorstel tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden werd getoetst aan de principes van de artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen. Voetweg 44 te Linden heeft geen toekomstige functionele of recreatieve functie. De voetweg is niet meer zichtbaar en toegankelijk op terrein.

Voetweg 44 vertrekt vanaf de Wolvendreef over privé eigendommen richting kasteeldomein en is doodlopend op het afgeschafte pad 27 en de gedeeltelijk afgeschafte voetweg 44 te Linden. Het nog bestaande deel van voetweg 44 is niet zichtbaar en toegankelijk wegens bebouwing van de percelen.

De voetweg is echter nog wel aangeduid in de Atlas der buurtwegen van Linden. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.

Landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest werd aangesteld voor het opmaak van het grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden.

Volgens de decretale bepalingen werd voor het apart schattingsverslag landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee aangesteld.

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een afschaffingsdossier voor gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 uit de Atlas der Buurtwegen van Linden

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het grafisch plan i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2022

Advies/Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

*Artikel 20§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 september 2022 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden te organiseren van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Het PV van sluiting vermeldt volgend bezwaarschrift:

Tekst overgenomen uit het bezwaarschrift opgesteld op 22 oktober 2022

Bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek over het opheffen van de gemeentewegen met naam voetweg 26 en 44  in Linden

Geachte,
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het opheffen van de gemeentewegen met naam voetweg 26 en 44 wens ik volgende bezwaren te uiten:
Door het resterende deel van voetweg 26 te behouden en het resterende deel van voetweg 44 te verplaatsen en aan voetweg 26 te verbinden kan er een erg nuttige trage verbinding gecreëerd worden. Op deze manier kunnen de voetwegen ten noorden en ten zuiden van de Diestsesteenweg op de best mogelijke manier met elkaar verbonden worden en wordt er een missing link opgelost.
Zo ontstaat er een trage verbinding tussen het Provinciaal domein (via Lovensevoetpad en Negenbunderpad/Lindenbos en de trage wegen in Pellenberg en de Boven-Lo (via Rozenpad). Zie kaart 1 in de bijlage1.
Indien deze trage verbinding niet mogelijk zou zijn, is het zeer zinvol te onderzoeken of voetweg 44 niet kan verplaatst worden naar de grens van het kasteeldomein achter de woningen van de Wolvendreef. Hierdoor ontstaat een trage verbinding tussen de Diestsesteenweg en Linden centrum/de twee scholen. Ter hoogte van de steenweg sluit deze verbinding aan op het Rozenpad aan de zuidzijde van de N2. Zie kaart 2 in bijlage 1.
Omwille van de bovenstaande feiten en argumenten verzoek ik de gemeenteraad het voornemen tot het opheffen van deze gemeentewegen te overwegen.
Hoogachtend.
JP uit Pellenberg

Mondelinge opmerking van landmeter tijdens het openbaar onderzoek

Nakijken titel gemeenteraadsbeslissing: het betreft een gedeeltelijke afschaffing.

Het bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden wordt niet weerhouden wegens volgende motivatie:

-In het trage wegen actieplan dat tot stand kwam door participatie van de Lubbeekse bevolking, verenigingen en stakeholders werd voor de voetwegen 26 en 44 te Linden als actie een afschaffing van deze voetwegen voorgesteld. Afschaffing van voetweg 26 (kaart 3 te realiseren na 2030) en de afschaffing van voetweg 44 te Linden (kaart 1 te realiseren voor 2025).

-Voetweg 26 is een voetweg die doodloopt in het kasteeldomein. Deze voetweg werd reeds gedeeltelijk afgeschaft. Deze afschaffing betreft enkel het restgedeelte dat destijds niet mee afgeschaft werd. Voetweg 44 is niet meer toegankelijk vanuit de Wolvendreef wegens bebouwing op de percelen. Verlegging naar de perceelsgrens van die percelen is geen mogelijkheid omdat de voetweg dan gedeeltelijk op percelen van andere eigenaars wordt verlegd.

-Voetweg 26 en voetweg 44 vervullen, althans op de huidige liggen geen functie in de beleidsdoelstelling voor mobiliteit, recreatie, veiligheid en klimaat. Deze trage wegen hebben met andere woorden geen potentieel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van gemeentewegen te vrijwaren of te verbeteren.

-De buurtwegen zijn vandaag niet meer zichtbaar en bruikbaar in hun originele bedding en zijn reeds vervangen door nieuwe wegenis. Het wegennetwerk blijft voldoende veilig en fijnmazig op deze manier.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd.

Het oorspronkelijk grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 en bijhorend schattingsverslag worden definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Advies

*Artikel 20§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen er de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de  Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 20§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 20§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het  besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme

het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden - principiële goedkeuring

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018 in verband met het openbaar onderzoek in verband met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden van 4 oktober 2018 tot en met 2 november 2018

Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2018 in verband met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden - definitieve goedkeuring

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2018 in verband met de toekenning van het trage wegen actieplan.

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019  van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 in verband met het grafisch plan tot  afschaffing van voetweg 44 te Linden - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2022 in verband met het grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden - openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022

ARGUMENTATIE

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die geen potentieel hebben om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, die al heel wat jaren fysiek verdwenen zijn, ongelukkig liggen en ook geen meerwaarde bieden, worden bij voorkeur officieel afgeschaft zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 44 te Linden is al geruime tijd in onbruik geraakt. De voetweg is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk op het terrein, zodat het publiek gebruik als openbare weg momenteel onmogelijk is.

Er werd een bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 i.v.m. het grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26 te Linden.

Het bezwaar wordt niet weerhouden wegens de volgende motivatie:
-in het trage wegen actieplan dat tot stand kwam door participatie met en dus gedragen is door de Lubbeekse bevolking werd voor beide voetwegen in dit plan voorgesteld om deze voetwegen af te schaffen;
-het betreft hier een doodlopende voetweg (voetweg 26) en een niet toegankelijke voetweg (voetweg 44) in het kasteeldomein van Linden.
-deze voetwegen zijn niet zichtbaar en toegankelijk op het terrein en vervullen geen huidige en toekomstige functie.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd.

Het grafisch plan i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden en het bijhorend schattingsverslag kan definitief vastgesteld worden.

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het  schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem
Tegenstanders: Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Piet Ritzen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 4 stemmen tegen
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2.  Akkoord te gaan om voetweg 44 te Linden gedeeltelijk af te schaffen zoals aangeduid op het definitief grafisch plan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer- of minderwaarde bij de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden, opgesteld door landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee, wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens administratief beroep, met de afhandeling van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 44 te Linden, overeenkomstig art. 28 en art. 29 van het aangehaalde decreet.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.