Terug
Gepubliceerd op 11/01/2023

Besluit  gemeenteraad

di 20/12/2022 - 19:00

Lubbeek - voetweg 68 - grafisch plan tot afschaffing voetweg 68 - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Martine Adams, Marijke Gidts, Leden
Afwezig: Sarah Delanoeije, Raadslid
FEITEN EN CONTEXT

Historiek

Voetweg 68 te Lubbeek is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Lubbeek.

De gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Dit geschil resulteerde in een dadingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en Dhr. Van Damme. Deze dadingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014. De gemeente Lubbeek engageerde zich om 6 trage wegen per jaar aan te pakken.

Voetweg 68 werd opgenomen opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2018 en door de deputatie in zitting van 19 december 2018.

Het trage wegen actieplan beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie voor deze materie.  Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.

Het voorstel tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek werd afgetoetst aan de principes van artikel 3 en artikel 4 van het decreet houdende de  gemeentewegen.

Voetweg 68 in Lubbeek werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 68 af te schaffen.

Voetweg 68 begint aan de Drogenhofweg ter hoogte van het bos en is doodlopend op de grens met Boutersem. Voetweg 68 is niet meer zichtbaar en toegankelijk op deze percelen.

Voetweg 68 te Lubbeek is ter plaatse niet meer zichtbaar en toegankelijk. Voetweg 68 te Lubbeek is een doodlopende voetweg die geen toekomstige functionele en recreatieve functie heeft. Er zijn alternatieve verbindingen op de naastgelegen percelen van Agentschap natuur en Bos. De afschaffing van voetweg 68 is een regularisatie van de bestaande toestand op de percelen belast met voetweg 68 te Lubbeek.

De voetweg is echter nog wel aangeduid in de Atlas der buurtwegen van Lubbeek. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.

Landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest werd aangesteld voor het opmaak van het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek.

Volgens de decretale bepalingen werd voor het apart schattingsverslag landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee aangesteld.

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een afschaffingsdossier voor de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek uit de Atlas der Buurtwegen van Lubbeek.

De procedure tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek werd reeds gevoerd overeenkomstig de procedure uit de Atlas der Buurtwegen.

De afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek werd goedgekeurd door de gemeenteraad van van 26 september 2018 (principiële goedkeuring) en de gemeenteraad van 19 december 2018 (definitieve goedkeuring).

Het dossier werd overeenkomstig de bepalingen van de procedure uit de Atlas der Buurtwegen overgemaakt aan de provincie Vlaams Brabant om voorgelegd worden aan de deputatie voor definitieve goedkeuring (in tegenstelling tot de procedures tot wijziging van voetwegen in het nieuwe decreet gemeentewegen 2019 waarbij de gemeenteraad volheid van bevoegdheid heeft en laatste beslissingsinstantie is was voordien de deputatie de definitieve beslissingsinstantie).

De procedure tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek wordt hernomen overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende de  gemeentewegen van 2019

Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het grafisch plan i.v.m. de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2022

Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 20§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 september 2022 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek te organiseren van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Het PV van sluiting vermeldt volgend bezwaarschrift:

Er werd geen bezwaar ingediend tegen de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek.

-Artikel 20§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk grafisch plan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de  Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 20§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 20§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

Beoordeling bezwaarschrift(en) en adviezen

Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de  afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek.

Het oorspronkelijk grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek en bijhorend schattingsverslag worden voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad..

 

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek  - principiële goedkeuring

Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2018 in verband met de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek - definitieve goedkeuring

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019  van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 in verband met het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2022 in verband met het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek - openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022

ARGUMENTATIE

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die geen potentieel hebben om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, die al heel wat jaren fysiek verdwenen zijn, ongelukkig liggen en ook geen meerwaarde bieden, worden bij voorkeur officieel afgeschaft zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 68 te Lubbeek is al geruime tijd in onbruik geraakt. De voetweg is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk op het terrein, zodat het publiek gebruik als openbare weg momenteel onmogelijk is. Er zijn alternatieve verbindingswegen op het naburig perceel van het Agentschap Natuur en Bos

Er werd geen bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 i.v.m. het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd bij de afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek.

Het grafisch plan i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek en het bijhorend schattingsverslag kan definitief vastgesteld worden..

 

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van voetweg 68 te Lubbeek, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2. Akkoord te gaan om voetweg 68 te Lubbeek af te schaffen zoals aangeduid op het definitief grafisch plan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer- of minderwaarde bij de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26 te Linden, opgesteld door landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee, wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art.22 en art.23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens administratief beroep, met de afhandeling van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 26 te Linden, overeenkomstig art.28 en art.29 van het aangehaalde decreet.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.