Terug
Gepubliceerd op 11/01/2023

Besluit  gemeenteraad

di 20/12/2022 - 19:00

Pellenberg - voetweg 36 - grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Martine Adams, Marijke Gidts, Leden
Afwezig: Sarah Delanoeije, Raadslid
FEITEN EN CONTEXT

Voetweg 36 te Pellenberg is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg.

De gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Dit geschil resulteerde in een dadingsovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en Dhr. Van Damme. Deze dadingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014. De gemeente Lubbeek engageerde zich om 6 trage wegen per jaar aan te pakken.

Voetweg 36 te Pellenberg werd opgenomen opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2018 en  door de deputatie in zitting van 10 januari 2019.

Het trage wegen actieplan beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie voor deze materie. Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.

Voetweg 36 te Pellenberg werd opgenomen in het trage actieplan op de kaart categorie 1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 36 te Pellenberg af te schaffen.

Het voorstel tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg werd afgetoetst aan de principes van artikel 3 en 4 van het decreet gemeentewegen van 2019.

Voetweg 36 te Pellenberg heeft geen toekomstige functionele of recreatieve functie. Voetweg 36 is ter plaatse niet meer zichtbaar en toegankelijk. Voetweg 36 te Pellenberg loopt gedeeltelijk over bebouwde percelen en werd gedeeltelijk opgenomen in de wegenis van de Kortebergstraat en de Lostraat.

De voetweg is echter nog wel aangeduid in de Atlas der buurtwegen van Pellenberg. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.

Landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest werd aangesteld voor het opmaak van het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg.

Volgens de decretale bepalingen werd voor het apart schattingsverslag landmeter Winston Vaes voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B aangesteld.

Het plan en schattingsverslag werden samengevoegd tot een afschaffingsdossier voor afschaffing van voetweg 36 uit de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg.

Advies/Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

Artikel 20§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 september 2022 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg te organiseren van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022.

Het PV van sluiting vermeldt volgende bezwaarschriften

Bezwaarschrift 1.

Tekst overgenomen uit het bezwaarschrift opgesteld op 21 oktober 2022

Geachte,

Wat een verrassing en dit na 60  jaar; Maar ook een blijdschap voor diegene die de voetwegen wensen te behouden. U hoeft geen afschaffing of een verlegging te doen, de voetweg ligt op het fietspad of de betonnen baan. U hebt voor deze personen nu 2  voordelen: een voetweg (die ze kunnen controleren) en een fietspad. Voor de gemeente een bijkomend voordeel: een besparing.

Aangezien u in het verleden er geen bezwaar voor had een voetweg op een asfalten baan te herleggen, kan er nu ook geen bezwaar zijn.

Maar voor die petitiehouders en bezwaarindieners van andere voetwegen die nu plots een voetweg voor hun deur liggen hebben, gaar u weer een grote gunst verlenen. De afschaffing en dit zonder eigen initiatief of kosten van de aanpalenden. De personen die uit eigen initiatief een voetweg wensen af te schaffen krijgen en negatief antwoord.

Op voetweg nr. 37 te Pellenberg, een verbinding tussen de Lostraat en het Loveld, staat constant een auto geparkeerd. De politie en gemeentepersoneel is hiervan op de hoogte en doet niets. Mijn vraag is, wat is de betekenis van een voetweg en wonen in Lubbeek. 2 groepen van personen.    Dient een voetweg (trage weg) voor fietsers aan een hoge snelheid doorgang te verlenen.

Maar nu terug naar de aanpalende van voetweg nr. 36. Er zitter er daar een paar heel erg gefrustreerde tussen wat betreft "voetwegen". Neem nu mevrouw Simoens M., een vrouw op leeftijd en niet meer zeer goed te been en kan zich met moeite verplaatsen over een goed aangelegde baan. Wel die mevrouw en anderen (waarvan ik de naam niet ken)komen hier politie spelen over voetweg nr. 34 die over mijn eigendom loopt. Het is te nat, het is te modderig, het is te droog,... Ze komt foto's nemen om door te sturen naar 'ik weet niet wie'. door het feit dat ze moeilijk te been is, klampt ze zich vast aan mijn draadafspanning waardoor deze na verloop van tijd niet meer de oorspronkelijke vorm aanneemt. Het gemeentepersoneel moet zich schikken naar haar wensen.

ER is land genoeg te koop, bouwgrond, landbouwgrond zonder pacht, bossen enz. Dat die gefrustreerde deze aankoop zouden doen. Maar neen, dit kost geld en over een ander zin eigendom (bekomen met zuurverdiende centen en grote offers) gaan beslissen is goedkoper en prettiger.

Waarom schaft u in Lubbeek de ene voetweg af en de andere niet. Meestal schaft u ze wel af waar ze over de eigendom lopen of aanpalen van vriendjes, petitiehouders... Andere brave inwoners kunnen opdraven en opmaken in ruil van.

Bij deze dien ik bezwaar in tegen afschaffing van voetweg nr. 36

Destijds zei men tegen mij als er iemand (zelfs 1 persoon) een bezwaar indient er hiermee rekening werd gehouden. voor bepaalde personen is dit zo.

Mvg,

H.E.

PS wat gaat u doen met de geparkeerde auto op voetweg nr. 37?

Door de komst van de nieuwe Lostraat pochte de heer Waeckens dat hij aan ieder kind een stuk bouwgrond kon geven. deze hebben zeer lang gelegen. Belasting?

Het bezwaarschrift nr. 1 tegen de afschaffing vna voetweg 36 te Linden wordt niet weerhouden voor wat betreft het deel van de Losraat wegen volgende motivatie.

De argumenten van de bezwaarindiener slaan nergens op, is een uiting van haar frustratie. het deel van voetweg 36 in de Lostraat wordt afgeschaft volgens plan.

bezwaarschrift2:

Tekst overgenomen uit het bezwaarschrift opgesteld op 7 oktober 2022

Bedankt voor de duidelijke uitleg daarnet.

Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen de afschaffing van voetweg 36.

Er liggen nutsleidingen van Kapelstraat 4 onder deze voetweg (kabeldistributie, electriciteit en vermoedelijk waterleiding).

Bedankt voor de bevestiging dat bovenstaande voldoende is om de plannen te wijzigen.

Hou je mij op de hoogte van de verder ontwikkelingen.

Het bezwaarschrift nr. 2tegen de afschaffing van voetweg 36 te Linden wordt weerhouden voor wat betreft het deel van de Kortebergstraat. wegens volgende motivatie:

Als de voetweg afgeschaft wordt boven de nutsvoorzieningen is behoort dit perceel niet meer tot het openbaar domein. Nutsvoorzieningen moeten bereikbaar zijn. De plannen zullen aangepast worden voor wat betreft de Kortebergstraat. De voetweg wordt niet afgeschaft boven de nutsvoorziengen.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn dus gerespecteerd. Het wegennet blijft voldoende veilig en fijnmazig.

Het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg  en bijhorend schattingsverslag worden definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Advies

*Artikel 20§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen er de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4. 

Er werd vanwege de  Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 20§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 20§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk grafisch plan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het grafisch plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk grafisch plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der  Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan.

Het gemeentedecreet van 3 mei 2019  van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 ‘ procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen ‘ – de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigingen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 i.v.m. het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2022 i.v.m. het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg - openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022

ARGUMENTATIE

Het trage wegen actieplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2018 houdt een uitgebreid toetsingskader in. Daarenboven werd het plan van aanpak onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven. Het plan dan aanpak werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie.

Het trage wegen actieplan heeft een zeer grote synergie, zonder te beweren dat het dit vervangt met wat het decreet gemeentewegen beschrijft in hoofdstuk 2 ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen”. Het decreet gemeentewegen werd van kracht nadat de gemeente Lubbeek het trage wegen actieplan goedkeurde (26 september 2018)

Voor de realisatie van het trage wegen actieplan en het nakomen van de verplichtingen uit de dading is het wenselijk dat een aantal gemeentewegen worden afgeschaft/verplaatst omdat het tracé zoals opgenomen in de Atlas der Buurtwegen niet (meer) overeenstemt met de ligging van de voetweg op het terrein.

Voetwegen die geen potentieel hebben om aan de huidige en toekomstige zachte mobiliteit te voldoen, die al heel wat jaren fysiek verdwenen zijn, ongelukkig liggen en ook geen meerwaarde bieden, worden bij voorkeur officieel afgeschaft zodat er duidelijkheid en juridische zekerheid voor alle betrokkenen ontstaat.

De gemeenteraad is van oordeel dat dit toetsingskader een correcte leidraad is ter beoordeling van dit dossier, meer bepaald ter beoordeling van het beleidskader zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het decreet gemeentewegen.

Voetweg 36 in Pellenberg is al geruime tijd in onbruik geraakt. De voetweg is niet zichtbaar en ook niet vrij toegankelijk op het terrein, zodat het publiek gebruik als openbare weg momenteel onmogelijk is

Tijdens het openbaar onderzoek van 19 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 werden twee bezwaren ingediend tegen de afschaffing van voetweg 36. Een eerste bezwaar i.v.m. de afschaffing van voetweg 36 in de Lostraat werd niet weerhouden. Het tweede bezwaar werd wel weerhouden. Onder de voetweg gelegen langs de Kortebergstraat liggen nutsleidingen. De voetweg kan niet afgeschaft worden boven de nutsleidingen. Dan is dat perceel geen openbaar domein meer en zijn de nutsleidingen niet bereikbaar..

Bij de afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg worden de principes en doelstellingen zoals vermeld in artikel 3 en artikel 4 van het decreet gemeentewegen gerespecteerd.

Het grafisch plan i.v.m. de afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg en het bijhorend schattingsverslag kan definitief vastgesteld worden.

FINANCIEN

Er is geen vermogensaanwas of latente meerwaarde geschat. De financiële impact van dit dossier blijft beperkt tot loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en de opmaak van het  schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. Het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg, opgesteld door Geert Menten, landmeter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290  Diest, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2. Akkoord te gaan om voetweg 36 te Pellenberg af te schaffen zoals aangeduid op het definitief grafisch plan.

Art. 3. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer-of minderwaarde bij de afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Winston Vaes voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest wordt definitief vastgesteld.

Art. 4. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Overheid, overeenkomstig art. 24 en art. 25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, en behoudens administratief beroep, met de afhandeling van de afschaffing van voetweg 36 te Pellenberg, overeenkomstig art. 28 en art.29 van het aangehaalde decreet.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.