Terug
Gepubliceerd op 01/03/2024

Besluit  gemeenteraad

di 27/02/2024 - 20:00

Pellenberg - voetweg 47 - Grafisch plan tot afschaffen voetweg 47 te Pellenberg - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Theo Francken, Burgemeester
Pieter Verheyden, Jo Pierson, Lim Vervueren, Walter Vangoidsenhoven, Leden
FEITEN EN CONTEXT

1. Voorgeschiedenis

 • de gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Er werd een dading afgesloten die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014
 • in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Het beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie van de aanpak van de trage wegen. De planning voorziet in 3 categorieën  van uitvoer, waarbij Categorie met de grootste prioriteit wordt aangepakt.
 • Dit trage wegen actieplan werd onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven.
 • De gemeenteraad keurde dit plan goed in zitting van 26 september 2018
 • Het trage wegen actieplan werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie in zitting van 19 december 2018.
 • Hoewel het trage wegen actieplan veel gelijkenissen vertoont met ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen” wat in het decreet gemeentewegen beschreven wordt in hoofdstuk 2, is het hier niet gelijk aan. Het gemeentelijk trage wegen actieplan werd immers goedgekeurd (2018) voor de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen (2019).
 • Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.
 • Het uitvoeren van dit actieplan schept ook heel wat mogelijkheden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen rond mobiliteit, veiligheid, recreatie, sport en klimaat

De afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg werd principieel goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 2018, maar het voorstel werd niet definitief goedgekeurd wegens nieuwe wetgeving en nieuwe procedure. De gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2018 i.v.m. de afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg wordt ingetrokken.

2. Motivatie behandeling voetweg nr. 47 te Pellenberg

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen
 • landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest werd aangesteld om een grafisch plan tot afschaffing op te stellen
 • landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68, 3290 Diest werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.

3. Huidige toestand voetweg nr. 47 te Pellenberg

 • Voetweg 47 liggende parallel met de Lastberg over de kadastrale percelen 60F3, 60S, 60P, 60L2, 60N2 en 65K., liggende naast de bedding van de Lastberg. Ligt in het origineel gewestplan Leuven (7/4/1977) in Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (code 00-0901). De voetweg is niet toegankelijk op de percelen kadastraal gekend afdeling 3 sectie C nrs. 65K, 60W2, 60L2, 60P, 60S en 60 D3
 • Voetweg 47 te Pellenberg is aangeduid in de Atlas der Buurtwegen van Pellenberg. Het is noodzakelijk om zowel de juridische als de feitelijke toestand met elkaar in overeenstemming te brengen.
 • Voetweg 47 te Pellenberg werd opgenomen in het trage wegen actieplan op de kaart Cat1 (te behandelen voor 2025). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 47  af te schaffen .
 • Voetweg 47 te Pellenberg werd opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

4. Gewenste toestand voetweg 47 te Pellenberg

 • Voetweg 47 af te schaffen op de kadastrale percelen afdeling 3, sectie C  65K, 60W2, 60L2, 60P, 60S en 60 D3 zoals aangeduid op het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg, opgesteld door landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest.

5. Aftoetsing beslissing aan de artikels 3 en 4 van het gemeentedecreet

Het toetsingskader en de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen.

6. Contact met de aanpalende eigenaars

Er werd met de betrokken eigenaars overlegd om tot een gedragen oplossing te komen.

Met brieven dd. 8/11/2023 en 20/12/2023 werden de eigenaars ingelicht over de concrete procedure en de berekening van meer- of minwaarde.

7. voorgaande beslissingen

De gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2018 i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg - principiële goedkeuring

8. Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het grafisch plan tot afschaffen van voetweg 47 te Pellenberg werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2023

9. Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 21 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van rooilijnplan tot verplaatsing van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18/12/2023 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. grafisch plan tot  afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg te organiseren van donderdag 28 december  2023 tot en met maandag 29 januari 2024.

Het PV van sluiting vermeldt geen bezwaarschrift:

Er werd geen bezwaar ingediend tegen de afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg.

Artikel 21 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van grafisch plan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4.

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 21, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

10. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 21. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

De principes en doelstellingen die dienaangaande in het decreet gemeentewegen worden opgeworpen (artikels 3 en 4), zijn gerespecteerd bij de afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg. (zie argumentatie)

Het grafisch plan  tot afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg en bijhorend schattingsverslag worden voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

JURIDISCHE GRONDEN

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald art; 40  over de bevoegdheden van de Gemeenteraad

De Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet houdende de gemeentewegen;

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met de heer Van Damme;

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 i.v.m. het trage wegen actieplan;

Het besluit van de deputatie van 19 december 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt beschreven in afdeling 2”procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen – de artikels 16 tot 19.Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen

Het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2018 i.v.m. de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg - principiële goedkeuring

ARGUMENTATIE

Het voornemen tot opheffen van de Voetweg 47 geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. Het werd aan deze artikels getoetst:

Artikel 3. Het gemeentewegendecreet heeft als doelstelling om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren en is gericht op

 • de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau
 • de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak
 • de afschaffing van Voetweg 47 in Pellenberg schaadt het fijnmazig en veilig wegennet niet. Buurtweg 4 loopt parallel met Voetweg 47 en heeft dezelfde verbindende eigenschappen.
 • een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzondering die afdoende wordt gemotiveerd;
  • Voetweg 47 te Pellenberg heeft geen huidige en toekomstige functie voor de ontwikkeling van een trage wegennetwerk.
  • de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen
  • het opheffen van Voetweg 47 te Pellenberg brengt de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen niet in het gedrang. deze voetweg is al decennia lang niet meer zichtbaar en in gebruik.
  • Voetweg 47 is gelegen op een steil talud en is niet veilig toegankelijk. Een veilig en verhard alternatief is voorhanden onder de vorm van buurtweg 4 (Lastberg)
 • wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief
  • Voetweg 47 te Pellenberg paalt niet aan een aanpalende gemeente, noch kan door voorliggende afschaffing van Voetweg 47 te Pellenberg enige hinder voor de buurgemeenten verwacht worden.
 • bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen
  • de afschaffing van voetweg 47 brengt de behoeften van de toekomstige generaties niet in het gedrang, omdat de voetweg geen toekomstig potentieel heeft voor functioneel gebruik en voor recreatief gebruik geen potentieel heeft voor uitbreiding van een trage wegennetwerk.

Artikel 4. Beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet moeten minimaal rekening houden met volgende principes

  • wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang
  • de opheffing van Voetweg 47 schaadt het algemeen belang niet. 
FINANCIEN

Het schattingsverslag bepaald de meer- en minwaarden voor de betrokken eigenaren verder blijft de financiële impact van dit dossier beperkt tot de loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en het schattingsverslag.

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraadsbelsissing van 28 november 2018   i.v.m. gedeeltelijke afschaffing voetweg 47 te Pellenberg - principiële goedkeuring - wordt ingetrokken.

Art. 2. Het ontwerp van grafisch plan tot afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg opgesteld door landmeter Geert Menten voor landmeterskantoor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 68B, 3290 Diest wordt definitief vastgesteld.

Art. 3. De gemeenteraad gaat akkoord om voetweg 47 te Pellenberg volledig af te schaffen zoals aangeduid op het definitief grafisch plan opgesteld door landmeter Geert Menten, voor landmeterskantoor landmeterskantoor Intertopo BVBA, Halensebaan 6B, 3290 Diest.

Art. 4.  Het schattingsverslag ter bepaling van de meer/minwaarde zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68B, 3290 Diest wordt definitief vastgesteld.

Art. 5. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde meer/minwaarde zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter Rudi De Winter voor landmeterskantoor Intertopo, Halensebaan 68, 3290 Diest .

Art. 6. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig artikel 24 en art. 25 van het Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 7. Het college te gelasten met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en behoudens administratief beroep met de afhandeling van de afschaffing van voetweg 47 te Pellenberg overeenkomstig artikel 28 en art. 29 van het aangehaalde decreet.

Art. 8. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.