Terug
Gepubliceerd op 28/12/2023

Besluit  gemeenteraad

wo 27/12/2023 - 19:00

Linden, Voetweg 17, 33 en 34 - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
FEITEN EN CONTEXT

Motivatie behandeling buurtweg 17 en voetwegen 33 en 34 te Linden

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige afschaffingsdossier op te stellen.
 • Landmeter Jan Bogaerts, Ledigheid 34, 3210 Lubbeek werd aangesteld voor de opmaak van
  • het rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing van Buurtweg 17 te Linden.
  • het grafische plan tot gedeeltelijke afschaffing van Buurtweg 17 te Linden.
  • rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 33 te Linden.
  • rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 te Linden
  • Voor de schatting van de waardevermindering of –vermeerdering werd, volgens de decretale bepalingen, en voor de opmaak van het schattingsverslag werd landmeter Dirk Vanderwegen, Rotspoelstraat 160, 3001 Heverlee aangesteld.
  • De plannen en schattingsverslagen werden samengevoegd tot een dossier voor gedeeltelijke verplaatsing en gedeeltelijke afschaffing.

Huidige toestand buurtweg 17 en voetwegen 33 en 34 te Linden

Buurtweg 17 loopt door de bestaande verkaveling en is reeds meer dan 30 jaar niet meer gebruikt. De voetweg is ook niet meer zichtbaar.

Voetweg 17 in Linden werd niet opgenomen in de dading met de heer Van Damme. Voetwegen 33 en 34 in Linden werden wel opgenomen in de dading met de heer Van Damme als te behandelen voetweg.

Voetweg 17 te Linden werd opgenomen in het trage wegen actieplan op de kaart categorie 2 (te behandelen tussen 2025 en 2030). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 17 af te schaffen. Voetweg 33 en 34 te Linden werd opgenomen in het trage wegenactieplan op de kaart categorie 2 (te behandelen tussen 2025 en 2030). In het trage wegen actieplan werd voorgesteld om voetweg 33 en 34 af te schaffen.

Ruimtelijke kadering van de wegen

 • Het af te schaffen deel ligt deels in Verkaveling STEENVELD Dossiernummer  AROHM: 167/FL/27 met als onderwerp: creëren van +/- 220 bouwloten met wegenisaanleg. Het af te schaffen deel van de buurtweg ligt volgens het gewestplan in Woonpark (code 00_0104). Alle kavels zijn bebouwd en hebben hun bestemming verkregen. De functie van de voetweg werd overgenomen door de wegenis voorzien in de verkaveling.

Het niet af te schaffen deel van voetweg 17 ligt in Natuurgebied (code 00_0701) volgens hetzelfde gewestplan.

 • En in een GRUP zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden, meer bepaald in zone art 2 "Zone voor effectief te vrijwaren bos en natuurgebied (overdruk)".
 • Het te verleggen deel van voetweg 33 op perceel 56K ligt in Natuurgebied (code 00_0701) volgens het  gewestplan Leuven (7/4/1977). Het wordt verlegd naar de wegzate "Steenveldstraat".
 • Aanduiding in het GRUP "zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden " meer bepaald gelegen in zone art 2 "Zone voor effectief te vrijwaren bos- en natuurgebied (overdruk)".
 • Het te verleggen deel van voetweg 34 op perceel 56K ligt in Natuurgebied (code 00_0701) volgens het  gewestplan Leuven (7/4/1977).
 • Het perceel 56R is gelegen volgens het origineel gewestplan Leuven (7/4/1977) in Woonpark (code 00_0104). Het maakt deel uit van een verkaveling STEENVELD Dossiernummer  AROHM: 167/FL/27 met als onderwerp: creëren van +/- 220 bouwloten met wegenisaanleg. Het perceel is bebouwd en heeft haar bestemming verkregen. Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd op 25-4-2022 met Gemeentelijk dossiernummer: 2021356 en als onderwerp: "bouwen van een alleenstaande eengezinswoning"

 

 Gewenste toestand Buurtweg 17 en voetwegen 33 en 34 te Linden

 • bedoeling is om  voetweg 17 te Linden af te schaffen voor het deel dat ligt in het woonparkgebied in de ondertussen gerealiseerde verkaveling. Het deel van de voetweg dat ligt in het Bos (perceel 56K) blijft behouden om aansluiting te kunnen geven aan het nieuwe aan te leggen tracé aan de noordzijde van dit perceel van de te verleggen voetweg 34.
 • Het deel van Voetweg 33 dat op het perceel 56K ligt en de hoek met de Steenveldstraat afsnijdt wordt verlegd naar de Steenveldstraat. Het geeft daar aansluiting op voetweg nr 17.
 • Voetweg 34 die schuin door het bos door een zone voor effectief te vrijwaren bos- en natuurgebied (overdrukgebied) loopt wordt naar de westelijke perceelsrand op de voetweg 17 verplaatst. Aan de noordzijde wordt een nieuw tracé voorzien waarop Voetweg 34 wordt verlegd zodat de voetweg aansluiting geeft tussen Voetweg 17 en de Eikenstraat.
 • Daar voetweg 33 volledig bebost is, is er besloten om de voetweg te voorzien langs de steenveldstraat beginnend aan de eikenstraat op het perceel 56K en eindigend aan de Buurtweg 17. Buurtweg 17 blijft bestaan over de volledige lengte van perceel 56K. De bestaande voetweg 34 is gelegen dwars door het perceel 56K en is niet meer zichtbaar en toegankelijk. Daarom is de keuze genomen om deze langs de perceelsgrens ten noorden van 56K te verplaatsen. Zo creëren we een natuurlijke wandeling om van de eikenstraat naar de steenveldstraat te wandelen en zo de stedelijke eikenstraat te vermijden.

 

Procedure

Het rooilijnplan tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17, gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 33 en gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 van de Atlas der Buurtwegen in Linden werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2023.

Het openbaar onderzoek ging door van 10 november tot en met 12 december 2023.

Er werd een Pv van sluiting opgesteld op 14 december 2023.

Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

JURIDISCHE GRONDEN

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, dat de bevoegdheden van de gemeenteraad vastlegt

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet gemeentewegen

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met Dhr. Van Damme

Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het besluit van de deputatie van 10 januari 2019 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan

Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt geschreven in afdeling 2 'procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen' - de artikels 16 tot 19. Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen

Het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2023 i.v.m. voetwegen 17, 33 en 34 - rooilijnplan tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17, gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 33 en gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 van de Atlas der Buurtwegen in Linden - voorlopige vaststelling

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2023 in verband met de opening van het openbaar onderzoek voor voetwegen 17, 33 en 34 te Linden

Het besluit van het college van Burgemeester en schepenen van 18 december 2023 in verband met het PV van sluiting van het openbaar onderzoek.ARGUMENTATIE

Er  werd geen bezwaar ingediend tegen het rooilijnplan tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17, gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 33 en gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 in Linden.

Het rooilijnplan tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17, gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 33 en gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 in Linden wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van december

Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Theo Francken, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad gaat definitief akkoord om de rooilijn van buurtweg 17 van de Atlas Der Buurtwegen t.h.v. Steenveldstraat, perceel 56N en Olmendreef 4 te bepalen in het perceel 56K, om voetweg 33 en 34 gedeeltelijk te verplaatsen naar de perceelgrens in het perceel 56K en om buurtweg 17 af te schaffen op de kadastrale percelen 56N, 56S, 60F 60 H en 58R.

Art. 2. De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan buurtweg 17 van de Atlas Der Buurtwegen t.h.v. Steenveldstraat, perceel 56N en Olmendreef 4, het grafisch plan tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 uit de Atlas Der Buurtwegen  t.h.v. de Olmendreef-Kortrijkstraat, het rooilijnplan gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 33 van de Atlas der Buurtwegen t.h.v. Steenveldstraat en het rooilijnplan gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 34 uit de Atlas Der Buurtwegen t.h.v. de Eikenstraat, opgesteld door landmeter Jan  Bogaerts, Ledigheidweg 34, 3210 Lubbeek definitief vast.

Art. 3. De gemeenteraad stelt het schattingsverslag opgesteld door Landmeter Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3001 Heverlee, definitief vast.

Art. 4. Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 18 en 19 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 5. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig art. 24 en art.25 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 6. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing