Terug
Gepubliceerd op 01/03/2024

Besluit  gemeenteraad

di 27/02/2024 - 20:00

Binkom - voetweg 72 - rooilijnplan verplaatsing deel voetweg 72 tussen Helstraat en de Bramersweg - definitieve vaststelling

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter
Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Schepenen
Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Theo Francken, Burgemeester
Pieter Verheyden, Jo Pierson, Lim Vervueren, Walter Vangoidsenhoven, Leden
FEITEN EN CONTEXT

1.Voorgeschiedenis

 • de gemeente Lubbeek werd gedagvaard door Dhr. Van Damme voor haar gevoerde beleid inzake trage wegen. Er werd een dading afgesloten die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 april 2014
 • in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een trage wegen actieplan opgemaakt. Het beoogt voor het hele grondgebied van de gemeente een planmatige en onderbouwde langetermijnvisie van de aanpak van de trage wegen. De planning voorziet in 3 categorieën  van uitvoer, waarbij Categorie met de grootste prioriteit wordt aangepakt.
 • Dit trage wegen actieplan werd onderworpen aan een participatietraject zodat zowel aan de toenmalige adviesraden als aan de inwoners de kans tot inzage, bezwaar, advies en bijsturing werd gegeven.
 • De gemeenteraad keurde dit plan goed in zitting van 26 september 2018
 • Het trage wegen actieplan werd goedgekeurd en bekrachtigd door de deputatie in zitting van 19 december 2018.
 • Hoewel het trage wegen actieplan veel gelijkenissen vertoont met ”gemeentelijk beleidskader en actieplannen” wat in het decreet gemeentewegen beschreven wordt in hoofdstuk 2, is het hier niet gelijk aan. Het gemeentelijk trage wegen actieplan werd immers goedgekeurd (2018) voor de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen (2019).
 • Via de uitvoering van deze beleidsvisie kan antwoord geboden worden op het engagement dat aangegaan werd via de hoger vernoemde dadingsovereenkomst.
 • Het uitvoeren van dit actieplan schept ook heel wat mogelijkheden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen rond mobiliteit, veiligheid, recreatie, sport en klimaat

2. Motivatie behandeling voetweg nr. 72 te Binkom tussen de Helstraat en de Bramerweg

 • de gemeente Lubbeek neemt het initiatief om, met akkoord van de eigenaars het nodige verplaatsingsdossier op te stellen
 • landmeter Jan Bogaerts, Ledigheid 34, 3210 Lubbeek, werd aangesteld om een rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing op te stellen
 • landmeter Dirk Vanderwegen,Rotspoelstraat 160, 3001 Heverlee, werd aangesteld om het bijhorend schattingsverslag op te stellen.

3. Huidige toestand voetweg nr. 72 te Binkom tussen de Helstraat en de Bramerweg

 • Het deel van voetweg 72gelegen tussen de Helstraat en de Bramerweg is niet toegankelijk op de percelen kadastraal gekend afdeling 2 sectie C nr. 349, 350, 357, 358a, 360b, 361a, 362d, 371t en 404a. 
 • De voetweg is hier niet meer toegankelijk en niet meer zichtbaar op de percelen. De voetweg is ingenomen door landbouw.

4. Gewenste toestand voetweg 72 te Binkom tussen de Helstraat en de Bramerweg

 • De buurtweg wordt verplaatst op de kadastrale percelen 348a, 358a, 361a, en 362 b. 
 • door deze verplaatsing vormt voetweg 72 een verbinding tussen de Helstraat en de Bramerweg.
 • Door de wijziging van deze gemeentewegen zijn geen nutsleidingen die op private eigendommen zullen liggen

5. Aftoetsing aan de artikels 3 en 4 van het gemeentedecreet 

het toetsingskader en de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in de artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen 

6. Contact met de eigenaars 

Er werd met de betrokken eigenaars overlegd om tot een gedragen oplossing te komen. De eigenaars werden ingelicht over de concrete procedure en de berekening van meer- of minwaarde.

7. Eerdere beslissingen

De gemeenteraadsbeslissing i.v.m. "gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 61 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 61 (gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 61 van Binkom - afschaffing voetweg nr. 62 van Binkom t.h.v. Brusselstraat en Cubastraat - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 72 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 72 (gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 72" van 25 oktober 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) worden ingetrokken.

8. Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad

Het rooilijnplan tot verplaatsen van 72  te Binkom werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2023.

9. Advies/Openbaar onderzoek

-Artikel 17§2 van het decreet houdende de gemeentewegen legt een openbaar onderzoek van 30 dagen en bekendmaking op, nadat het ontwerp van rooilijnplan tot verplaatsen van een gemeenteweg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 december 2023 beslist om het openbaar onderzoek i.v.m. Rooilijnplan tot  Verplaatsen van Voetweg 72 te Binkom te organiseren van donderdag 28 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024.

Het PV van sluiting van 31 januari 2024 vermeldt 1 bezwaarschrift: 

Artikel 17§4 van het decreet houdende de gemeentewegen stelt dat de deputatie en het departement het gemeentebestuur binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies bezorgen over de overeenstemming van het ontwerp van Rooilijnplan met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4.

Er werd vanwege de Deputatie en het Departement geen advies ontvangen, zodat overeenkomstig artikel 17§4, tweede alinea, aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.

10. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Artikel 17§5. De gemeenteraad stelt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek geformuleerd zijn, of eruit voortvloeien.

 

JURIDISCHE GRONDEN
 • Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald art; 40  over de bevoegdheden van de Gemeenteraad
 • Het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • De Wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9 augustus 1948. Deze wet is afgeschaft, maar de Atlassen der Buurtwegen werden als juridische basis behouden via artikel 85 van het decreet houdende de gemeentewegen;
 • Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 in verband met de goedkeuring van de dading met de heer Van Damme;
 • De gemeenteraadsbeslissing i.v.m. "gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 61 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 61 (gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 61 van Binkom - afschaffing voetweg nr. 62 van Binkom t.h.v. Brusselstraat en Cubastraat - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 72 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 72 (gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 72" van 25 oktober 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) 
 • Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 i.v.m. het trage wegen actieplan;
 • Het besluit van de deputatie van 19 december 2018 in verband met de goedkeuring van het trage wegen actieplan
 • Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 van kracht sinds 1 september 2019. De procedure voor de wijziging van gemeentewegen wordt beschreven in afdeling 2”procedurele bepalingen over gemeentelijke rooilijnplannen – de artikels 16 tot 19.Het toetsingskader of de algemene doelstellingen ter beoordeling van het voornemen om gemeentewegen te wijzigen is opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen
ARGUMENTATIE

Argumentatie GWD art. 3 & 4

Of de opheffing van de voorgenoemde gemeenteweg rekening houdt met de principes zoals opgenomen in artikels 3 en 4 van het decreet gemeentewegen werd getoetst aan volgende criteria:
-(art. 3, Gemeentewegendecreet)
We kiezen ervoor om de bestaande wegen zo veel mogelijk te behouden waar nodig is te verleggen en waar het niet langer mogelijk is af te schaffen.
Voor het deel van voetweg 72 gelegen tussen de Helstraat en de Bramerweg verleggen we de voetweg langs de perceelsgrenzen. Zo kan het waardevol agrarisch gebied maximaal gebruikt worden. Het wandelnetwerk blijft intact op een verplaatst traject.
-(art. 4, Gemeentewegendecreet)
Algemeen belang
Bij de herwaardering van wegen opgenomen in de Atlas der Buurtwegen wil het bestuur planmatig en doordacht te werk gaan.
Een fijnmazig routenetwerk voor voetgangers is een cruciaal onderdeel van een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. De herwaardering van deze voetweg komt tegemoet aan de behoefte van zachte mobiliteit.
Uitzondering: verplaatsing, wijziging of opheffing
Het verplaatsen van voetweg 72 te Binkom zorgt ervoor dat de voorziene functies in de percelen ongehinderd kunnen worden uitgeoefend, wat niet onbelangrijk is in een landelijke gemeente als Lubbeek. Door het verplaatsen van de weg wordt wel een gelijkaardige verbinding voorzien.
Eigen gemeentelijk afwegingskader
In het gemeentelijk actieplan wordt voorgesteld om voetweg 72 te Binkom gedeeltelijk te verplaatsen tussen de Bramerweg en de Helstraat.
-Conclusie
 Rekening houdend met de hierboven aangehaalde argumenten is het duidelijk dat de voorgestelde opheffing op zich een uitzonderingsmaatregel is die niet lichtzinnig wordt genomen
De voorgestelde opheffing is niet strijdig met de doelstellingen en principes vermeld in  artikels 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen.     

Bezwaarschrift en weerlegging bezwaarschrift

Er werden een bezwaar ingediend tegen het rooilijnplan tot verplaatsen van deel Voetweg 72 tussen Helstraat en de Bramerweg te Binkom.

Het wordt hieronder puntsgewijze behandeld. In schuine druk links gealinieerd zijn opmerkingen uit het bezwaarschrift, rechtgedrukt, inspringend is het antwoord erop.


behandeling bezwaar 

Ten opzichte van de lopende procedure
Het ,UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2023'Binkom - voetwegT2 - rooilijn verplaatsing deel voetweg nr.72 tussen
Helstraat en de Bramerweg - voorlopige vaststelling en het GRAFISCH PLAN DEEL AFSCHAFFING VOETWEG NR 72 OPMETINGSPLAN VERLEGGING DEEL VOETWEG NR 72.
TUSSEN HELSTRAAT, BRAMERSWEG EN GROENENDRIES dekken niet hetzelfde gebied en dus ook niet dezelfde delen van voetweg 72.

Het gaat wel degelijk over hetzelfde gebied maar wat de titels betreft is dit een terechte opmerking.

Ten gronde
Het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg nr. 72 te Binkom moet stèeds worden getoetst aan de doelstellingen en afwegingsprincipes, beschreven in art. 3 en art. 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
Het voornemen doorstaat deze toets niet omdat het: 
1") De samenhang van het netwerk van trage wegen niet verbetert. (art. 3)
2") lngaat tegen de behoeften aan veilige zachte mobiliteit. (art. 3)
3') Niet in dienst staat van het algemeen belang, maar het belang van één of meerdere
particulieren dient. (art.4)
4") Een afschaffing/verlegging een uitzonderingsmaatregel moet zijn. (art. 4)

Bij de beoordeling (art 3 en 4) worden alle beoordelingsgronden afgewogen. De gemeente meent te voldoen aan de afweging in het algemeen belang (ruimer dan enkel de wandelaar) en met het oog op de noden van toekomstige generaties. De samenhang van het netwerk verbeterd wel degelijk omdat er door het voorstel een bruikbare onbetwiste ligging wordt voorzien en er terug een doorgang geboden wordt die tegemoet komt aan de noden voor zachte mobiliteit nu en in de toekomst.

De Helstraat is een behoorlijk druk bereden tweevaksbaan die de Tiensesteenweg verbindt met Wever. Zwakke weggebruikers voelen zich op deze straat erg onveilig, want ze moeten zich begeven op de rijbaan. Fiets- en/of voetpaden zijn er immers niet. De Helstraat dient daarom zoveel mogelijk vermeden te worden. Trage wegen die de Helstraat kruisen zijn dus de veiligste en uiteraard ook aangenaamste oplossing. Voetweg 72 is de enige buurtweg die deze 'rechte oversteek' maakt zonder gebruik te (moeten) maken van de Helstraat.
Door de weg te verleggen is er geen directe aansluiting meer met het noordelijk gedeelte van voetwegT? en ontstaat er dus geen samenhangend netwerk.
Een verlegging naar het voorgestelde tracé kan, maar om toch een samenhangend netwerk te realiseren, dient er over gewaakt te worden dat er een 'nieuwe trage verbinding' gecreëerd wordt. 

De bekommernis naar de verkeersveiligheid is terecht. De Helstraat is niet het onderwerp van deze verplaatsing. Het verleggen van het tracé maakt het niet nodig om tot aan de huidige atlasligging te lopen. Het is immers de bedoeling om het andere deel van voetweg 72 te verleggen naar de Cubastraat maar dit maakt geen deel uit van deze procedure. Bovendien zijn er nog wel straten waar er geen voetpad voorzien is. De wegcode zegt daarover in art. 42 .1. De voetgangers gebruiken in volgorde van aanwezigheid de volgende toegankelijke en begaanbare delen van de openbare weg:
1° het trottoir of het deel van de openbare weg gesignaleerd door het verkeersbord D9, D10 of D11;
2° het deel van de openbare weg gesignaleerd door het verkeersbord D13;
3° de verhoogde berm;
4° de gelijkgrondse berm;
5° de parkeerstrook;
6° de zijdelingse strook;
7° het fietspad;
8° de rijbaan.
Op deze plaats is er een gelijkgrondse berm. Bovendien zijn er plannen om bij geplande infrastructuurwerken fietspaden aan te leggen in de Helstraat (die ook door voetgangers mogen gebruikt worden art. 42.1 7°)
We vermijden de Helstraat ook maximaal.
Er wordt wel degelijk een verbinding gecreëerd tussen de Helstraat en de Bramersweg.

Voetweg 72 is de enige gemeenteweg die in dit uitgestrekt landbouwgebied (op de meest recente Basemap van het NGI 'Bramerveld' genoemd) de rechtstreekse verbinding maakt tussen de Helstraat en de Groenendries. Deze verbinding dient behouden te blijven.

De verbinding tussen de Helstraat en de Bramerweg wordt verzekerd door het in het voorstel opgenomen tracé via de insteekweg aan garage Wera (ook Helstraat genaamd) en deels op de huidige ligging deels op een verlegging van de voetweg 72. De verbinding verdwijnt dus niet maar blijft juist bestaan in een open en begaanbaar tracé.

Een 'omweg' via de Bramerweg en de Groenendries is geen waardig alternatief voor het historische tracé. Het meest westeliik deel van de Bramerweg (buurtweg 29) is immers
bepaalde periodes van het jaar zeer moeilijk begaanbaar. Trage weggebruikers zullen deze weg (vooral) komende vanaf de Groenendries mijden.
Het meest oostelijk deel van de Bramerweg daarentegen was (de voorbije jaren) wel in alle omstandigheden goed toegankelijk.

De meeste landelijke wandelwegen langsheen agrarisch gebied hebben wel eens afhankelijk van het landbouwseizoen en de weersgesteldheid modder en wateroverlast. De gemiddelde recreatieve wandelaar laat zich daar echter niet door afschrikken. Het vastleggen van het tracé in een rooilijn heeft het bijkomende voordeel dat de gemeente het beheer van de gemeenteweg kan opnemen. Nu is de wegzate in private eigendom. Bij bepaling van de rooilijn kan de gemeente als goede huisvader onderhoud op de weg doen ongeacht de eigenaar van de grond. Het oostelijk deel van de Bramerweg is inderdaad in gebruik als losweg en meestal beter toegankelijk, verder door maakt de weg op dit ogenblik geen connectie met de Donkweg. Dit deel maakt nu geen deel uit van de procedure. Wat niet wegneemt dat dit op een ander tijdstip kan worden bekeken. Met het huidige voorstel is dit nu niet noodzakelijk er is immers een Noord-Zuid verbinding Helstraat Groenendries mogelijk.

Door het gedeelte van buurtweg 72 tussen de Bramerweg en de Groenendries te behouden (op een verlegd tracé), hebben de trage weggebruikers steeds de kans om (een deel van) de moeilijk begaanbare Bramerweg te ontlopen. Dit was tijdens het eerste openbaar onderzoek in oktober 2017 ook het voorstel.

Zoals hierboven geargumenteerd. Het voorstel bied een doorgang aan los van wat in de toekomst eventueel al dan niet kan worden gerealiseerd.

Onderstaande luchtfoto geeft weer hoe het (nieuwe) samenhangende netwerk van trage wegen er zou kunnen uitzien. 

Het voorliggende voorstel bied eveneens een samenhangend netwerk van trage wegen.

Bovendien loopt ook buurtweg 61 van noordwest naar zuidoost door dit gebied. Het goed begaanbare meest oostelijke deel van de doodlopende Bramerweg zou kunnen verlengd worden tot de Donkweg ( ) door (een deel van) buurtweg 61 te verleggen. Ook trage weggebruikers die van de Donkweg komen kunnen dan van buurtweg 72 () gebruik maken om door te steken naar de Groenendries en daarna in zuidelijke richting verder te gaan. Voetweg 72 sluit immers vanaf de Groenendries bijna naadloos aan op voetweg76 en is daarom cruciaal om een netwerk van trage weten te realiseren. De weg heeft dus een grote recreatieve waarde.

Buurtweg 61 is nu geen deel van het openbaar onderzoek. Er liggen daar nog mogelijkheden in volgende stappen. 

De weg heeft door zijn langdurig gebruik ook een belangrijke cultuurhistorische waarde.

Om alle bovenstaande redenen vraag ik jullie om voor een veilige, rechte oversteek over de Helstraat te zorgen en om buurtweg 72, de zogenaamde 'Gebrandwegl voor het gedeelte tussen de Helstraat en de Groenendries over de volledige lengte te behouden.

We hebben een maatschappelijke plicht ten aanzien van de toekomstige generaties omdat het nu reeds overduidelijk is dat stiltegebieden en veilige voet- en fietswegen zeer kostbaar worden. ln een verstedelijkt gebied als Vlaanderen mogen wij de kansen van de toekomstige
generaties niet hypothekeren.
Het nieuwe decreet gemeentewegen geeft in dat opzicht de gepaste instrumenten om daar als Gemeente te voor kunnen zorgen. En dat is onze betrachting dan ook.


Er wordt ter zitting een amendement ingediend door Rina Robben, namens Groen

 

Art. 4.  Het schattingsverslag ter bepaling van de meer/minwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 72 te Linden zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter  Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3210 Lubbeek wordt definitief vastgesteld.

 

Wordt gewijzigd als volgt:

Art. 4. Het schattingsverslag ter bepaling van de meer/minwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 72 te Binkom zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter  Dirk Vanderwegen, Rotpoelstraat 160, 3210 Lubbeek wordt definitief vastgesteld.

 

Rina Robben namens Groen fractie Lubbeek

                                   

FINANCIEN

Het schattingsverslag bepaalt de meer- en minwaarden voor de betrokken eigenaren verder blijft de financiële impact van dit dossier beperkt tot de loutere dossierkosten voor de opmaak van het planmateriaal en het schattingsverslag.

Amendement Rina Robben
Aanwezig: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Publieke stemming
Aanwezig: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Klaas Gutschoven
Voorstanders: Ellen Lammens, Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, An Wouters, Raf De Canck, Tom De Winter - Pieters, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Artikel 1.  De gemeenteraadsbeslissing i.v.m. "gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 61 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 61 (gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 61 van Binkom - afschaffing voetweg nr. 62 van Binkom t.h.v. Brusselstraat en Cubastraat - gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 72 van Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr. 72 (gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 72" van 25 oktober 2017 (principiële goedkeuring) en van 27 juni 2018 (definitieve goedkeuring) worden ingetrokken.

Art. 2. Het ontwerp van rooilijnplan tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 72 te Binkom, opgesteld door landmeter Jan Bogaerts; Ledigheidweg 34, 3210 Lubbeek wordt definitief vastgesteld.

Art. 3. De gemeenteraad gaat akkoord om voetweg 72 te Binkom gedeeltelijk te verleggen  zoals aangeduid op het definitief grafisch plan opgesteld door landmeter Jan Bogaerts, Ledigheidweg 34, 3210 Lubbeek..

Art. 4.  Het schattingsverslag ter bepaling van de meer/minwaarde bij de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 72 te Binkom zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter  Dirk Vanderwegen, Rotspoelstraat 160, 3210 Lubbeek wordt definitief vastgesteld.

Art. 5. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde meer/minwaarde zoals bepaald in het schattingsverslag opgesteld door landmeter Dirk Vanderwegen, Rotspoelstraat 160, 3210 Lubbeek.

Art. 6. Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse overheid, overeenkomstig artikel 24 en art. 25 van het Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.

Art. 7. Het college wordt gelast met de uitvoering van dit besluit overeenkomstig art. 22 en art. 23 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 en behoudens administratief beroep met de afhandeling van de verplaatsing van voetweg 72 te Binkom overeenkomstig artikel 28 en art. 29 van het aangehaalde decreet.

Art. 8. Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het algemeen bestuurlijk toezicht, opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen van toepassing.