Terug gemeenteraad

Tue 25/06/2024 - 20:00 raadzaal

Eedaflegging

Goedkeuring notulen

Openbaar

BIBLIOTHEEK

562 Bibliotheken en uitleendiensten

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

734 Buitenschoolse kinderopvang (voor- en naschoolse opvang). Erkend initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO)

BURGERZAKEN

533.0 Verkiezingen - algemeen

FINANCIEN

185.31 Bestuur van de kerkfabrieken, raad en bureau van kerkmeesters, enz.

475.13 Goedkeuring

488.9 Diverse uitgaven

GBS LINDEN

550.20 Schoolinrichting - algemeen

HUISVESTING

484 Belastingen. Taksen

6 Sociale activiteiten

  • Het ontwerp van toewijzingsreglement zoals opgemaakt door het zonecomité Noordwest van de woonmaatschappij KANVAZ wordt goedgekeurd. Tevens wordt kennis genomen van het  huishoudelijk reglement met betrekking tot de versnelde toewijzingen (pijler 2).

  • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het jaarverslag en het financieel verslag van het IGS Hartje Hageland West goed te keuren. Conform de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband dient de gemeenteraad kennis te nemen van het jaarverslag

  • De gemeenteraad gaat akkoord om voor de straatnaamgeving in de toekomstige verkaveling Hazeput de volgende vrouwennamen principieel goed te keuren: Anna Wierinckx    Martine Tanghe, Elizabeth Scheys, Amelia De Ruyter, Veronica Coosemans, Maria Dechamps en Anita Huybens. Deze naamgeving past in het streven van meer vrouwelijke namen die verwijzen naar vrouwen die een band hebben met de gemeente Lubbeek. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om een openbaar onderzoek te starten volgens de richtlijnen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

ICT

282.67 Beveiliging

MOBILITEIT

205.259 Mobiliteit en verkeerswezen

PERSONEELSDIENST

23 Inwendige organisatie van de diensten. Personeelssterkte

GBS ALGEMEEN

55 Onderwijs

550 Onderwijs - algemeen. Wetgeving

SECRETARIAAT

185.4 Intercommunale verenigingen

20 Interne organisatie van het bestuur - algemeen

Vragenkwartier

Besloten zitting